Chính sách về Quyền riêng tư

Có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 5 năm 2018.

I. Giới thiệu – Chúng tôi là ai?

Insites Compages NV cam kết tôn trọng luật bảo vệ dữ liệu hiện hành như được quy định trong Quy định 2016/679 về bảo vệ thể nhân về việc xử lý dữ liệu cá nhân và sự vận động tự do của dữ liệu này, (sau đây gọi là “Quy định Chung về Bảo vệ Dữ liệu” hoặc “GDPR”).

InSites Compages NV, có văn phòng đăng ký tại Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Bỉ) và đã đăng ký với Ngân hàng Crossroads về Doanh nghiệp theo số BE0837.297.070, các công ty con và chi nhánh của chúng tôi (xem XIII. Liên hệ để biết thêm thông tin) (sau đây: “InSites”, “của chúng tôi”, “chúng tôi” hoặc “chúng tôi”) tin tưởng trong việc bảo vệ quyền riêng tư và bảo mật của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ của bạn.

Chúng tôi thừa nhận rằng bạn có thể có những lo ngại về quyền riêng tư và bảo mật liên quan đến Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi thu thập, sử dụng và có thể tiết lộ cho các bên thứ ba vì mục đích cho phép chúng tôi đưa ra và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của mình. Để đạt được mục tiêu này, chúng tôi đã triển khai bản Tuyên bố về Quyền riêng tư này (“Tuyên bố”).

Dữ liệu Cá nhân là bất kỳ sự kết hợp thông tin nào, thuộc quyền sở hữu hoặc có khả năng thuộc quyền sở hữu của InSites, có thể được sử dụng để xác định một cá nhân (sau đây gọi là “Dữ liệu Cá nhân”). Mọi việc xử lý Dữ liệu Cá nhân bởi InSites sẽ được giải quyết theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và Tuyên bố về Quyền riêng tư này. Bất kỳ thông tin nào không thể được dùng để xác định một cá nhân riêng rẽ (chẳng hạn như thông tin thống kê tổng hợp) không phải là Dữ liệu Cá nhân.

Cần phải nói rõ rằng Tuyên bố này chỉ áp dụng cho việc xử lý Dữ liệu Cá nhân bởi InSites đóng vai trò là người kiểm soát, có nghĩa là khi InSites là người xác định mục đích và phương tiện (“tại sao” và “cách thức”) của việc xử lý như vậy.

Tuyên bố này bày tỏ cách InSites xử lý thông tin được thu thập qua

(I) các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu thị trường mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng (ví dụ: thu thập thông tin qua các cuộc khảo sát, bảng điều khiển, cộng đồng (chẳng hạn như “Square”), phỏng vấn hoặc bất kỳ hình thức công cụ nghiên cứu thị trường nào khác (sau đây gọi là “Hoạt động nghiên cứu thị trường”);

(II) các trang web khác nhau, chẳng hạn như http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (sau đây gọi là các “Trang web” của chúng tôi) và tất cả các hoạt động và dịch vụ liên quan đến trang web.

Nếu cần, sẽ có sự phân biệt giữa các hoạt động Nghiên cứu thị trường và các trang Web của chúng tôi.

Nó cũng trình bày các thực thi của chúng tôi về việc sử dụng thông tin đó, các bước chúng tôi thực hiện để bảo vệ thông tin đó, cũng như các lựa chọn và quyền mà đối tượng dữ liệu (“bạn” hoặc “của bạn”) có liên quan đến cách chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về họ. Các đối tượng dữ liệu liên quan có thể khác với

(I) những người tham gia vào các hoạt động Nghiên cứu thị trường của chúng tôi; hoặc

(II) mỗi người dùng Trang web của chúng tôi, người đăng ký tuyển dụng, người đăng ký nhận bản tin của chúng tôi, khách hàng cá nhân hoặc doanh nghiệp (và các cá nhân được liên kết với khách hàng doanh nghiệp của chúng tôi), nhà cung ứng (bao gồm nhà thầu phụ và cá nhân được liên kết với nhà cung ứng và nhà thầu phụ của chúng tôi), liên hệ kinh doanh ( khách hàng hiện tại và tiềm năng và/hoặc cá nhân được liên kết với họ), bất kỳ cá nhân nào khác có liên hệ với chúng tôi

Trừ khi chúng tôi có thể liên lạc với bạn theo cách khác, chúng tôi sẽ hành động với tư cách là người kiểm soát dữ liệu. Khi chúng tôi thu thập dữ liệu cá nhân theo thỏa thuận với bên thứ ba và bên thứ ba đó xác định phương tiện và mục đích xử lý, chúng tôi thường đóng vai trò là người xử lý dữ liệu thay mặt cho bên thứ ba đó, chúng tôi sẽ là người kiểm soát dữ liệu.

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc thắc mắc nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này, bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ của chúng tôi được cung cấp theo mục XIII. Liên hệ.

II. Chúng tôi xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi là một công ty nghiên cứu thị trường và là thành viên của ESOMAR. ESOMAR là một tổ chức quốc tế tập trung vào việc phát triển các phương pháp nghiên cứu thị trường tốt hơn. Chúng tôi tuân thủ các tiêu chuẩn nghề nghiệp mà ESOMAR đặt ra cho các thành viên của mình. Khi chúng tôi thu thập và xử lý thông tin về các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu thị trường mà chúng tôi cung cấp cho khách hàng, chúng tôi sẽ đồng thời bảo vệ quyền riêng tư của Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi có được từ những người tham gia trong các hoạt động đó.

Chúng tôi thực hiện các hoạt động này thay mặt cho khách hàng của mình.
Khi chúng tôi cần xử lý Dữ liệu Cá nhân theo hướng dẫn duy nhất của khách hàng, chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cần thiết cho các đối tượng dữ liệu liên quan đến việc sử dụng dữ liệu đó và như được nêu dưới đây. Chúng tôi cho phép khách hàng của mình sử dụng các phần có liên quan của Tuyên bố này hoặc giới thiệu họ đến Tuyên bố này nếu họ cho là thích hợp để làm như vậy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm nếu thông tin này không cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho họ.

Chúng tôi cũng có thể thu thập và xử lý thông tin qua Trang web của chúng tôi và liên quan đến tất cả các hoạt động kinh doanh liên quan đến thông tin đó. Các hoạt động điều hành này có thể liên quan đến việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của các cá nhân sau: mọi khách truy cập vào Trang web của chúng tôi, ứng viên tuyển dụng, khách hàng cá nhân hoặc công ty (và các cá nhân được liên kết với khách hàng công ty của chúng tôi), nhà cung cấp (bao gồm nhà thầu phụ và cá nhân được liên kết với nhà cung cấp và nhà thầu phụ của chúng tôi ), liên hệ kinh doanh (khách hàng hiện tại và tiềm năng và/hoặc cá nhân liên kết với họ) hoặc các cá nhân khác có liên hệ với chúng tôi.

III. Khi nào chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Dữ liệu Cá nhân do InSites thu thập và xử lý thường được nhận từ bạn một cách tự nguyện, dựa trên sự tham gia của bạn vào một hoặc một số hoạt động Nghiên cứu thị trường của chúng tôi (ví dụ: bảng câu hỏi, bảng điều khiển hoặc bất kỳ công cụ nghiên cứu thị trường nào khác);
– sự tham gia của bạn vào một hoặc một số cuộc thi có giải thưởng của chúng tôi; và
– tất cả thông tin bạn tích cực cung cấp cho chúng tôi trong thời gian tham gia này.
– khi bạn liên hệ với chúng tôi qua Trang web của chúng tôi, qua e-mail, bưu điện, điện thoại, bằng cách trao đổi danh thiếp, bằng cách gửi yêu cầu thực thi các quyền của bạn,…;
– khi bạn tham gia hoặc duy trì mối quan hệ hợp đồng với chúng tôi;
– khi bạn nộp đơn xin việc với chúng tôi;
– khi bạn đăng ký nhận bản tin của chúng tôi;
– khi bạn để lại bình luận trên trang web của chúng tôi;
– khi bạn yêu cầu tải xuống;
– Thông qua điều hướng trang web, ví dụ: khi bạn điều hướng các Trang web của chúng tôi, chúng tôi có thể tự động thu thập Dữ liệu Cá nhân có giới hạn thông qua việc sử dụng cookie trên các Trang web của chúng tôi.

Nếu InSites nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn từ khách hàng hoặc các bên thứ ba khác và chúng tôi sử dụng thông tin này để xử lý thêm với tư cách là người kiểm soát, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về việc xử lý đó chậm nhất vào thời điểm liên hệ đầu tiên với bạn.
Có thể chúng tôi nhận được Dữ liệu Cá nhân của bạn từ các nguồn khác, chẳng hạn như cơ sở dữ liệu của Khách hàng, nhà môi giới danh sách, trang web quản trị của chúng tôi hoặc qua quảng cáo.

IV. Chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân nào của bạn?

Chúng tôi có thể thu thập và xử lý Dữ liệu Cá nhân (không đầy đủ) sau đây. Tùy theo tình hình và hoạt động Nghiên cứu thị trường mà bạn tham gia, chúng tôi không lưu giữ tất cả các thông tin được nêu trên sau đây.

Thông tin liên hệ, chẳng hạn như tên, địa chỉ e-mail của bạn hoặc bất kỳ thông tin liên hệ có liên quan nào khác

Các thông tin cá nhân và nhận dạng như tuổi, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, bản sao thẻ căn cước công dân,….

Dữ liệu nhận dạng điện tử, chẳng hạn như loại trình duyệt, địa chỉ Giao thức Internet (IP), ID người dùng, số nhận dạng duy nhất được gán cho thiết bị của bạn, vị trí địa lý, các hành động được thực hiện trong một trang web, thông tin phát xuất từ nội dung của một trang web,…

Lịch sử liên lạc, chẳng hạn như thông tin liên lạc đã gửi và nhận (ví dụ: tin nhắn e-mail),… là kết quả của giao tiếp mà chúng tôi có với nhau trong thời gian bạn tham gia.

Các thông tin liên quan đến công việc, chẳng hạn như sơ yếu lý lịch (CV), trình độ học vấn, hoạt động nghề nghiệp, kỹ năng chuyên môn,…

Thói quen, sở thích, ý kiến hoặc hành vi, chẳng hạn như hành vi tiêu dùng, hành vi mua sắm, sở thích,… nói chung là câu trả lời bạn cung cấp cho các câu hỏi để thực hiện nghiên cứu thị trường cho khách hàng của chúng tôi;
Ảnh, hình ảnh hoặc các bản ghi âm

Nói chung, chúng tôi sẽ chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết để cung cấp dịch vụ của chúng tôi cho khách hàng của chúng tôi và dữ liệu đó có liên quan để đạt được các mục đích như quy định sau đây.

Thông tin mà chúng tôi thu thập trong bảng câu hỏi hoặc bảng điều khiển được xử lý ở cấp được phép. Mỗi người tham gia đã đăng ký có một số nhận dạng duy nhất trong cơ sở dữ liệu của chúng tôi, cho phép chúng tôi xác định bạn là một người tham gia cá nhân. Số này sẽ được gắn trong tài liệu mật được gửi cho bạn là người tham gia cá nhân.

Tùy theo mục đích cụ thể của các hoạt động Nghiên cứu thị trường mà chúng tôi thực hiện cho khách hàng, chúng tôi có thể thu thập và xử lý các loại Dữ liệu cá nhân đặc biệt (ví dụ: thông tin về chủng tộc hoặc nguồn gốc dân tộc, ý kiến chính trị, tín ngưỡng hoặc triết học, tư cách thành viên công đoàn, sức khỏe thể chất hoặc tinh thần, dữ liệu di truyền, dữ liệu sinh trắc học, đời sống tình dục hoặc khuynh hướng tình dục). InSites sẽ chỉ xử lý các loại Dữ liệu Cá nhân đặc biệt khi có sự đồng ý rõ ràng của bạn hoặc khi luật pháp yêu cầu.

Khi chúng tôi cho phép trẻ em dưới 16 tuổi – hoặc dưới một độ tuổi thấp hơn, tùy theo các quy định của pháp luật địa phương hiện hành – tham gia vào các hoạt động nghiên cứu Tiếp thị trực tuyến của chúng tôi, chúng tôi nhận thức được rằng ngoài sự đồng ý của đức trẻ, chúng tôi cũng phải có được sự đồng ý hoặc được ủy quyền bởi người có trách nhiệm cha mẹ đối với đứa trẻ này. Khi xử lý Dữ liệu Cá nhân của trẻ em, chúng tôi sẽ chỉ thực hiện khi chúng tôi có được sự đồng ý này. Ngoài ra, InSites tôn trọng các nguyên tắc chỉ đạo do ESOMAR thiết lập về sự bảo vệ trực tuyến liên quan đến trẻ vị thành niên.

V. Tại sao và bằng cách nào chúng tôi sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn?

Như nêu trên, chúng tôi thường lấy Dữ liệu Cá nhân của bạn trực tiếp từ bạn. Chúng tôi chỉ thu thập Dữ liệu Cá nhân cần thiết cho các mục đích thực hiện các dịch vụ hoặc hoạt động của chúng tôi.
Dữ liệu Cá nhân, thu được từ các hoạt động Nghiên cứu thị trường có thể được InSites sử dụng cho các mục đích sau:

– để đăng ký, mời và tham gia vào các dịch vụ Nghiên cứu thị trường của chúng tôi;

– cho các mục tiêu nghiên cứu và thống kê;

– để lập hồ sơ tập thể (không phải từng cá nhân);

– để giúp chúng tôi liên hệ với người thắng trong một cuộc thi;

– để giúp chúng tôi xác minh việc bạn sử dụng tài liệu bí mật do chúng tôi gửi cho bạn; hoặc

– để giúp chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp trong trường hợp bạn vi phạm (các) nghĩa vụ của bạn đối với chúng tôi, như được quy định trong các điều khoản và điều kiện của từng dịch vụ, chẳng hạn như nghĩa vụ không tiết lộ về tài liệu bí mật được gửi cho bạn.
Dữ liệu Cá nhân khác do InSites thu được (ví dụ: thông qua Trang web của chúng tôi) có thể được sử dụng cho các mục đích sau:

– Mục đích điều hành, chẳng hạn như: quản trị và quản lý các Trang web, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; xem xét đơn xin việc, trả lời các yêu cầu cung cấp thông tin hoặc thực hiện các quyền của bạn, các hoạt động bảo mật, chất lượng và quản lý rủi ro,….

– Mục đích kinh doanh, chẳng hạn như: cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; điều hành, quản lý và phát triển doanh nghiệp, các mối quan hệ kinh doanh, hợp đồng, sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi; cung cấp thông tin về chúng tôi và phạm vi dịch vụ của chúng tôi; cho các mục tiêu nghiên cứu và thống kê; tuân thủ bất kỳ yêu cầu nào của luật pháp, quy định hoặc cơ quan chuyên môn mà chúng tôi là thành viên,….

– Mục đích thương mại, chẳng hạn như: mục đích tiếp thị trực tiếp (ví dụ: gửi cho bạn bản tin của chúng tôi)

InSites sẽ chỉ sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho những mục đích nêu trên, trừ khi bạn đã đồng ý cụ thể với việc này. Nếu chúng tôi có ý định sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho các mục đích khác ngoài những gì đã truyền đạt cho bạn, thì chúng tôi sẽ thông báo trước cho bạn. Ví dụ: chúng tôi sẽ không sử dụng Dữ liệu Cá nhân của bạn cho mục đích quảng cáo trừ khi bạn đã tự do đưa ra sự đồng ý trước và rõ ràng của mình.

VI. Dựa trên cơ sở pháp lý nào chúng tôi thu thập Dữ liệu Cá nhân của bạn ?

InSites xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn dựa trên các cơ sở pháp lý sau:
Đối với các hoạt động nghiên cứu thị trường và bản tin: dựa trên sự đồng ý rõ ràng của bạn. Bạn có thể rút lại sự đồng ý của mình bất cứ lúc nào. Để biết thêm thông tin về cách bạn có thể thực hiện việc này, hãy xem mục XI. Quyền của bạn
– Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi có lợi ích hợp pháp để làm như vậy, chẳng hạn như để bảo vệ và truy tố các khiếu nại và quyền hợp pháp cũng như các lợi ích kinh doanh khác. Khi chúng tôi dựa trên cơ sở xử lý pháp lý này, chúng tôi sẽ giảm thiểu (các) ảnh hưởng mà điều này có thể có đối với quyền riêng tư của bạn bằng cách giảm thiểu việc sử dụng của chúng tôi một cách thích hợp và áp dụng các biện pháp truy cập và bảo mật đầy đủ để ngăn chặn việc sử dụng trái phép.
– Việc xử lý là cần thiết để thực hiện một hợp đồng đối với khách hàng hoặc nhà cung cấp hiện tại (cung cấp cho bạn tài liệu tiếp thị liên quan đến các sản phẩm hoặc dịch vụ tương tự mà bạn đã yêu cầu, đã sử dụng hoặc tham gia trước đó) hoặc để thực hiện thêm hành động theo yêu cầu của bạn trong để một ký hợp đồng với chúng tôi.
– Chúng tôi cũng có thể xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn khi chúng tôi có nghĩa vụ pháp lý phải làm như vậy.

VII. Chúng tôi sử dụng cookie trên các Trang web của chúng tôi

Chúng tôi sử dụng cookie và các công nghệ nhận dạng trực tuyến khác như đèn hiệu web (web beacon) hoặc điểm ảnh (pixel) để cung cấp cho người dùng những trải nghiệm người dùng được cải thiện.

Chúng tôi sử dụng những công nghệ này để giúp bạn điều hướng các Trang web của mình dễ dàng hơn và cung cấp tốt hơn các nội dung phù hợp cho bạn.
Chúng tôi cũng sử dụng các công nghệ này để thu thập thông tin theo dõi và thống kê về việc sử dụng Trang web của chúng tôi.

Chúng tôi có thể sử dụng các công nghệ nhận dạng trực tuyến từ các đối tác tiếp thị, các trang web của bên thứ ba và các nền tảng truyền thông xã hội. Những công nghệ này giúp chúng tôi đo lường hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị và nâng cao nhận thức cũng như hiểu cách khách truy cập điều hướng đến Trang web của chúng tôi từ một quảng cáo của InSites Consulting.

Bạn có thể kiểm soát và quản lý cookie bằng trình duyệt của mình. Xin lưu ý rằng việc xóa hoặc chặn cookie có thể ảnh hưởng đến trải nghiệm người dùng của bạn và một số chức năng có thể không còn khả dụng.

Hầu hết các trình duyệt đều cho phép bạn xem, quản lý, xóa và chặn cookie cho một trang web. Lưu ý rằng nếu bạn xóa tất cả cookie thì bất kỳ tùy chọn nào bạn đã đặt sẽ bị mất, bao gồm khả năng chọn không tham gia cookie vì bản thân chức năng này yêu cầu đặt cookie chọn không tham gia trên thiết bị của bạn.

Để biết thông tin về các loại trình duyệt và thiết bị bổ sung, vui lòng xem http:http://www.aboutcookies.org/http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Chúng tôi sẽ giữ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong bao lâu

Chúng tôi lưu giữ Dữ liệu Cá nhân do chúng tôi xử lý miễn là được coi là cần thiết cho mục đích mà nó được thu thập. Xem xét khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu mà Dữ liệu Cá nhân có thể được lưu giữ, tùy theo mục đích mà thông tin được thu thập, khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu có thể khác nhau theo từng tình huống.
InSites sẽ duy trì quy trình sau đây về việc lưu giữ dữ liệu cá nhân được thu thập qua việc sử dụng Square:
(i) Sau thời gian trì trệ 4 tháng, nền tảng sẽ đóng cửa. Điều này có nghĩa là công chúng sẽ không còn có thể truy cập nền tảng này
(ii) Nếu nền tảng sau đó (sau khi đóng cửa) phải chịu một khoảng thời gian đình trệ khác 6 tháng, nền tảng sẽ được lưu trữ bởi InSites.
(iii) Sau khoảng thời gian đình trệ 24 tháng nữa sau khi nền tảng đã đóng cửa như đã nêu trong (i), InSites sẽ xóa nền tảng. Điều này có nghĩa là tất cả dữ liệu (bao gồm cả Dữ liệu Cá nhân) sẽ được InSites xóa bỏ. Ngoại lệ duy nhất về dữ liệu cá nhân liên quan đến các khuyến khích. Vì lý do quy định tài chính, InSites bị ràng buộc giữ lại dữ liệu này trong 7 năm. InSites cam kết giữ dữ liệu này trong thời gian này một cách an toàn (năng động và bất kể tình trạng của nền tảng).
Trong trường hợp nền tảng sẽ được mở lại, giai đoạn lưu trữ và xóa nền tảng sẽ không thực hiện (thêm nữa). Mỗi giai đoạn đình trệ sẽ bắt đầu lại kể từ lúc nền tảng được tái đóng lại.
Bạn sẽ có thể hủy đăng ký khỏi nền tảng bất kỳ lúc nào. Kể từ thời điểm hủy đăng ký, Dữ liệu Cá nhân của bạn sẽ được InSites xóa trong vòng 90 ngày, ngoại trừ Dữ liệu Cá nhân mà InSites bắt buộc phải giữ trong 7 năm vì lý do quy định tài chính.

IX. Chúng tôi thực hiện các biện pháp nào để bảo mật Dữ liệu Cá nhân của bạn

InSites coi trọng tính bảo mật của tất cả Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi xử lý (ví dụ: thông qua các Trang web của chúng tôi hoặc về các hoạt động nghiên cứu Thị trường của chúng tôi). Do đó, chúng tôi đã thực hiện các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để đảm bảo việc xử lý Dữ liệu Cá nhân. Các biện pháp bảo vệ này sẽ khác nhau tùy theo tính nhạy cảm, định dạng, vị trí, số lượng, phân phối và lưu trữ Dữ liệu Cá nhân và bao gồm các biện pháp được thiết kế để Bảo vệ Dữ liệu Cá nhân tránh bị truy cập trái phép. Nếu thích hợp, các biện pháp bảo vệ bao gồm mã hóa thông tin liên lạc qua SSL, ví dụ, mã hóa thông tin trong khi lưu trữ, tường lửa, kiểm soát truy cập, phân tách nhiệm vụ và các giao thức bảo mật tương tự. Chúng tôi hạn chế quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân đối với các nhân viên của chúng tôi và các bên thứ ba yêu cầu quyền truy cập vào thông tin đó cho các mục đích kinh doanh hợp pháp và có liên quan.

Tất cả nhân viên, nhà thầu và bên thứ ba của chúng tôi là những người sẽ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn theo các hướng dẫn của InSites sẽ bị ràng buộc vào sự bảo mật và chúng tôi sử dụng các biện pháp kiểm soát truy cập để hạn chế quyền truy cập của những cá nhân yêu cầu quyền truy cập này để thực hiện trách nhiệm và công việc của họ.

X. Chuyển giao Dữ liệu Cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn với người khác khi chúng tôi được pháp luật cho phép làm như vậy và khi cần thiết để thực hiện các mục đích liên quan tới những trường hợp được mô tả ở trên.
Khi chúng tôi chia sẻ Dữ liệu Cá nhân với người khác, chúng tôi đưa ra các thỏa thuận theo hợp đồng và cơ chế bảo mật thích hợp để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân và tuân thủ các tiêu chuẩn bảo vệ, bảo mật và an toàn dữ liệu của riêng chúng tôi.

Dữ liệu Cá nhân mà chúng tôi nắm giữ có thể được chuyển giao:

– cho khách hàng của chúng tôi

Bằng cách thực hiện các hoạt động Nghiên cứu thị trường, chúng tôi thu thập và xử lý thông tin của các cá nhân (người tham gia) có Dữ liệu Cá nhân có thể thu được liên quan đến việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ nghiên cứu thị trường cho khách hàng của chúng tôi (ví dụ: khách hàng hiện tại hoặc khách hàng tiềm năng của khách hàng riêng của chúng tôi). Chúng tôi thay mặt khách hàng xử lý thông tin này và việc chia sẻ thông tin này với khách hàng là cần thiết để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Trong bối cảnh này, chúng tôi có thể chia sẻ ảnh, bản ghi hình ảnh, bản ghi âm thanh hoặc các bộ dữ liệu đầy đủ mà chúng tôi nắm giữ về bạn. Tuy nhiên, chúng tôi sẽ chỉ làm như vậy khi chúng tôi đã nhận được sự đồng ý rõ ràng của bạn đối với việc chuyển giao như vậy.

Chúng tôi sẽ không chia sẻ Dữ liệu Cá nhân có được về việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi cho một khách hàng, với một khách hàng khác. Chúng tôi cũng sẽ không bán, thuê hoặc cho thuê thông tin này cho các bên thứ ba khác.

– cho các công ty con và chi nhánh của chúng tôi

Chúng tôi có thể chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn trong mạng lưới tập đoàn toàn cầu của chúng tôi khi điều này là cần thiết để cung cấp hoặc cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi (ví dụ: xử lý và lưu trữ, cung cấp cho bạn quyền truy cập vào các hoạt động và dịch vụ kinh doanh của chúng tôi, cung cấp hỗ trợ khách hàng, phát triển nội dung,…) hoặc khi điều này là cần thiết cho mục đích Dữ liệu Cá nhân của bạn đã được thu thập. Để biết thông tin chi tiết về các công ty con và chi nhánh của chúng tôi, vui lòng xem thông tin liên hệ bên dưới hoặc nhấp vào đây.

– cho các Nhà cung cấp Dịch vụ của chúng tôi

Khi cần thiết, chúng tôi sử dụng các bên thứ ba hỗ trợ chúng tôi cung cấp dịch vụ và giúp cung cấp, điều hành và quản lý hệ thống CNTT nội bộ hoặc các quy trình kinh doanh (nội bộ) của chúng tôi và yêu cầu họ thay mặt chúng tôi thực hiện một số nhiệm vụ.

Ví dụ: nhà cung cấp công nghệ thông tin, phần mềm dựa trên đám mây làm nhà cung cấp dịch vụ, làm chủ và quản lý trang web, phân tích dữ liệu, phần mềm tuyển dụng, sao lưu dữ liệu, các dịch vụ bảo mật và lưu trữ.

Chúng tôi sẽ chỉ tiết lộ hoặc cung cấp Dữ liệu Cá nhân có thể truy cập được cho các nhà cung cấp dịch vụ này trong phạm vi được yêu cầu cho mục đích tương ứng. Dữ liệu này không được sử dụng bởi các nhà cung cấp dịch vụ vì bất kỳ mục đích nào khác, đặc biệt là không cho mục đích của riêng họ hoặc bên thứ ba. Ngoài ra, các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi bị ràng buộc theo hợp đồng phải tôn trọng tính bảo mật của dữ liệu cá nhân của bạn thông qua thỏa thuận gọi là “Thỏa thuận Bảo vệ Dữ liệu”.
Khi bạn tham gia hệ thống khuyến khích của chúng tôi, chúng tôi có thể phải chia sẻ Dữ liệu Cá nhân của bạn (ví dụ: tên, địa chỉ e-mail,…) với các bên thứ ba để giúp chúng tôi thực hiện việc xử lý khuyến khích của mình.

– cơ quan thực thi pháp luật hoặc chính phủ và các cơ quan quản lý khác hoặc các bên thứ ba khác theo yêu cầu và phù hợp với luật hoặc quy định hiện hành:

Chúng tôi có quyền tiết lộ bất kỳ và tất cả thông tin thích hợp cho cơ quan thực thi pháp luật hoặc các bên thứ ba khác có thẩm quyền thu thập Dữ liệu Cá nhân, chẳng hạn như để kiểm tra xem chúng tôi có tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành hay không, để điều tra một tội phạm bị cáo buộc, thiết lập, thực thi hoặc bảo vệ quyền lợi hợp pháp. Chúng tôi sẽ chỉ đáp ứng các yêu cầu về Dữ liệu Cá nhân khi điều này là cần thiết và thích hợp và khi chúng tôi được phép làm như vậy theo luật hoặc quy định hiện hành.

Chúng tôi là một phần của mạng lưới tập đoàn toàn cầu và có thể sử dụng dịch vụ của bên thứ ba cung cấp hoặc các công ty con và chi nhánh của chúng tôi ở các quốc gia khác để giúp chúng tôi điều hành công việc kinh doanh của mình. Do đó, Dữ liệu Cá nhân có thể được chuyển ra ngoài Khu vực Kinh tế Châu Âu (“EEA”). Theo các điều kiện cụ thể, GDPR cho phép các InSites chuyển Dữ liệu Cá nhân đến các quốc gia này.

Trong bối cảnh của các dự án nghiên cứu quốc tế, InSites cũng có thể mời bạn tham gia các dự án nghiên cứu của cả khách hàng hoặc đối tác kinh doanh trong nước và quốc tế, bao gồm cả việc có thể chuyển ra bên ngoài EEA.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi đã thực hiện các bước để đảm bảo tất cả Dữ liệu Cá nhân được xử lý theo mức độ bảo mật thích hợp và tất cả việc chuyển Dữ liệu Cá nhân ra bên ngoài EEA đều diễn ra theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành và sẽ có mức độ bảo vệ thích hợp. Chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp bảo vệ pháp lý chi phối việc chuyển nhượng này, chẳng hạn như các điều khoản hợp đồng mẫu, sự đồng ý của các cá nhân hoặc các cơ sở pháp lý khác được các yêu cầu pháp lý hiện hành cho phép.

XI. Quyền của bạn

GDPR cung cấp cho bạn các quyền nhất định về Dữ liệu Cá nhân của bạn. Các quyền này được liệt kê dưới đây. Vui lòng liên hệ với chúng tôi nếu bạn muốn thực hiện bất kỳ quyền nào dưới đây. Bạn có thể tìm thấy thông tin liên hệ của chúng tôi ở mục XII. Thông tin liên hệ, như được trình bày bên dưới.

Xin lưu ý rằng một số ngoại lệ cụ thể được áp dụng khi thực thi các quyền này, có nghĩa là bạn không thể thực hiện các quyền này trong mọi tình huống:

a) Truy cập Chủ thể: Bạn có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của mình do InSites nắm giữ.

b) Hiệu chỉnh: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi sửa lại Dữ liệu Cá nhân không chính xác.

c) Xóa bỏ (“Quyền được lãng quên”): Bạn có thể yêu cầu chúng tôi xóa Dữ liệu Cá nhân trong một số trường hợp nhất định và chúng tôi sẽ thực hiện các bước hợp lý để thông báo cho những người xử lý dữ liệu thay mặt chúng tôi đang xử lý Dữ liệu Cá nhân rằng bạn đã yêu cầu xóa mọi liên kết đến, sao chép hoặc nhân rộng Dữ liệu Cá nhân của bạn.

d) Hạn chế: Bạn có thể yêu cầu một số Dữ liệu Cá nhân nhất định được đánh dấu là bị hạn chế và cũng hạn chế xử lý trong một số tình huống khác.

e) Tính di chuyển được: Bạn có thể yêu cầu chúng tôi chuyển Dữ liệu Cá nhân của bạn cho bên thứ ba theo phương thức điện tử trong phạm vi được phép theo GDPR.

f) Đưa ra một khiếu nại: Bạn có thể khiếu nại về quá trình xử lý của chúng tôi với cơ quan quản lý bảo vệ dữ liệu, “Cơ quan Bảo vệ Dữ liệu” (Bỉ), (địa chỉ) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (điện thoại) 32 (0)2 274 48 00, (email) contact@apd-gba.be.

Ngoài ra, theo một số điều kiện nhất định, bạn có quyền:
– nơi xử lý dựa trên sự đồng ý, rút lại sự đồng ý; tất cả các bản tin đều có nút hủy đăng ký ở chân trang của e-mail đó.
– phản đối bất kỳ quá trình xử lý cá nhân nào mà InSites biện minh trên cơ sở pháp lý “lợi ích hợp pháp”, trừ khi lý do của chúng tôi để thực hiện việc xử lý đó quan trọng hơn mọi phương hại đến quyền riêng tư của cá nhân đó; và
– phản đối việc tiếp thị trực tiếp (bao gồm bất kỳ hồ sơ cho các mục đích như vậy) vào bất kỳ lúc nào.

XII. Cập nhật Tuyên bố này

InSites có quyền sửa đổi và cập nhật Tuyên bố này bất kỳ lúc nào. Ngày cập nhật cuối cùng có thể được tìm thấy ở đầu Tuyên bố này.

Vì vậy, bạn nên xem xét các Trang web của chúng tôi theo định kỳ để cập nhật các chính sách và thông lệ mới nhất của chúng tôi.

XIII. Liên hệ

Nếu bạn có bất kỳ nhận xét hoặc câu hỏi nào về Tuyên bố về Quyền riêng tư này hoặc việc xử lý Dữ liệu Cá nhân của bạn bởi InSites đóng vai trò là người kiểm soát, bạn có thể liên hệ với chúng tôi
– Qua e-mail: info@insites-consulting.com
– Qua điện thoại +32 (0)9.269.15.00
– Qua thư bưu điện:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Bỉ
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Bỉ
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
Hà lan
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
Vương quốc Anh
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
Hoa kỳ
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Đức
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Rumani
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Úc
ACN 078348320

InSites Bangkok
Asia Centre Building, #28-119, – 173 S Sathorn Rd, Thung Maha Mek, Sathorn
10120 Bangkok
Thái lan

InSites Bogotá
Provokers Colombia – Calle 93 No. 15-40 piso 2
Bogotá
Colombia

InSites Buenos Aires
Provokers Argentina – Av. Costanera R. Obligado 4899
1426 Ciudad Autónoma de Bs
Argentina

InSites Hong Kong SAR
31-32/F, Hysan Place – 500 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong SAR
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

InSites Jakarta
WeWork Revenue Tower, 27th Floor Room 101 – Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
12190 Jakarta
Indonesia

InSites Johannesburg
Glasgow House – 54 Peter Place, Peter Place Office Park
2191 Bryanston
Nam phi
VAT: ZA4150251587

InSites Manchester
The Hive – 51 Lever Street
M11FN Manchester
Vương quốc Anh

InSites Manila
9/F, WeWork, Uptown Bonifacio Tower Three – 36th St. Corner 11th Ave
1634 BGC, Taguig City
Philippines

InSites Mexico City
Provokers México – Melchor Ocampo 193 Torre Privanza piso 15 Col. Verónica Anzures C.P
11300 Ciudad de México
Mexico

InSites Montevideo
Provokers Uruguay –
Montevideo
Uruguay

InSites Paris
88 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
Pháp

InSites Rotterdam
Watermanweg 40-42
3067 GG Rotterdam
Hà lan
VAT: NL822.105.469.B01

InSites Santiago
Provokers Chile – Avenida Los Dominicos 8630, suite 403
Las Condes, Santiago
Chile

InSites Santo Domingo
Provokers Dominican Republic – Calle Haim López Penha #21, Edificio Prieto Nouel 4to piso, Ensanche Paraíso
Santo Domingo
Cộng hòa Dominica

InSites Sao Paulo
Provokers Brazil – Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Cj
271 Sao Paulo
Brazil

InSites Seoul
WeWork, Gwanghawamun Room 126, 2/F – 50 Jong-ro 1-gil Jongno
03142 Seoul
Nam Hàn

InSites Shanghai
5th Floor Room 128 – 819 Nanjing Road West, Jing’an District
200041 Shanghai
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa

InSites Singapore
71 Robinson Road #14-01
068895 Singapore
Singapore

InSites Taipei
4F, No 120, Sec. 2, ChienKuo N. Rd.
10483 Taipei
Đài Loan