คำแถลงความเป็นส่วนตัว

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2561

I. บทนำ – เราเป็นใคร

Insites Compages NV รับรองว่าจะเคารพกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้ ตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับ 2016/679 ว่าด้วยการปกป้องบุคคลธรรมดาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการเคลื่อนย้ายข้อมูลดังกล่าวอย่างอิสระ (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยการปกป้องข้อมูลโดยทั่วไป” หรือ “GDPR”)

InSites Compages NV ซึ่งมีสำนักงานจดทะเบียนที่ Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgium) และจดทะเบียนกับ Crossroads Bank for Enterprises ภายใต้หมายเลข BE0837.297.070 บริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา (ดู XIII. ที่อยู่ติดต่อสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม) (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า: “InSites”, “ของเรา” “พวกเรา” หรือ “เรา”) มีความเชื่อในเรื่องการปกป้องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เรามีอยู่

เรายอมรับว่าคุณอาจมีข้อกังวลในเรื่องความเป็นส่วนตัวและการรักษาความปลอดภัยในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวม ใช้งาน และอาจเปิดเผยต่อบุคคลภายนอกเพื่อวัตถุประสงค์ในการทำให้เราสามารถนำเสนอและจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราได้ ด้วยเหตุนี้ เราจึงได้จัดทำคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ (“คำแถลง”)

ข้อมูลส่วนบุคคลคือข้อมูลที่รวมกันในรูปแบบใดก็ตามในครอบครองของ InSites หรือมีแนวโน้มว่าจะมาอยู่ในครอบครองของ InSites ซึ่งสามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลได้ (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล”) การดำเนินการทั้งหมดกับข้อมูลส่วนบุคคลโดย InSites จะได้รับการยึดถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่บังคับใช้และคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ ข้อมูลใดก็ตามที่ไม่สามารถใช้ในการระบุตัวตนของบุคคลได้อย่างชัดเจน (เช่น ข้อมูลผลรวมทางสถิติ) ไม่ถือว่าเป็นข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ ควรมีความชัดเจนว่าคำแถลงฉบับนี้ใช้กับการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลโดย InSites ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ควบคุมเท่านั้น หมายความว่าเมื่อ InSites คือผู้ที่กำหนดจุดมุ่งหมายและวิธีการ ( “เพราะเหตุใด” และ “อย่างไร”) ของการดำเนินการดังกล่าว

คำแถลงฉบับนี้จะกำหนดวิธีการที่ InSites ดำเนินการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาโดยผ่านทาง

(I) ผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจัยตลาดที่เรานำเสนอต่อลูกค้า (ตัวอย่างเช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลผ่านการสำรวจ คณะผู้อภิปราย ชุมชน (เช่น “Square”) การสัมภาษณ์ หรือเครื่องมือการวิจัยตลาดในรูปแบบอื่นใดก็ตาม (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “กิจกรรมการวิจัยตลาด”)

(II) เว็บไซต์ต่าง ๆ ของเรา เช่น http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (ต่อจากนี้ไปเรียกว่า “เว็บไซต์” ของเรา) รวมถึงกิจกรรมและบริการทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์

หากจำเป็น จะมีการแยกแยะความแตกต่างระหว่างกิจกรรมการวิจัยตลาดและเว็บไซต์ของเรา

คำแถลงยังกำหนดวิธีปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลดังกล่าว ขั้นตอนที่เราใช้ในการปกป้องข้อมูล รวมถึงทางเลือกและสิทธิที่เจ้าของข้อมูล (“คุณ” หรือ “ของคุณ”) มีเกี่ยวกับวิธีการที่เราเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลเหล่านั้น เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องสามารถมีได้หลากหลายตั้งแต่

(I) ผู้เข้าร่วมในกิจกรรมการวิจัยตลาดของเรา หรือ

(II) ผู้ใช้งานเว็บไซต์ของเราแต่ละราย ผู้สมัครงาน ผู้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อรับจดหมายข่าวของเรา ลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กร (และบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กร) ผู้จัดหา (รวมถึงผู้รับจ้างย่อยและบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับผู้จัดหาและผู้รับจ้างย่อยของเรา) ผู้ติดต่อทางธุรกิจ (ลูกค้าที่มีอยู่และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต และ/หรือบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านี้) บุคคลอื่นใดก็ตามที่มีการติดต่อกับเรา

เราทำหน้าที่ในฐานะของผู้ควบคุมข้อมูล เว้นแต่ในกรณีที่เราอาจติดต่อสื่อสารกับคุณเพื่อการอื่น เมื่อเราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อตกลงกับบุคคลภายนอก และบุคคลภายนอกดังกล่าวเป็นผู้ตัดสินวิธีการและจุดมุ่งหมายของการดำเนินการกับข้อมูล โดยทั่วไปเราจะทำหน้าที่เป็นผู้ประมวลผลข้อมูลในฐานะตัวแทนของบุคคลภายนอกรายดังกล่าวที่จะเป็นผู้ควบคุมข้อมูล

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ คุณสามารถติดต่อเราได้ผ่านทางข้อมูลติดต่อของเราที่ให้ไว้ภายใต้ข้อ XIII. ที่อยู่ติดต่อ

II. เราดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไร

เราเป็นบริษัทวิจัยตลาดและเป็นสมาชิกของ ESOMAR ESOMAR เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่มุ่งเน้นเรื่องการพัฒนาวิธีการวิจัยตลาดที่ดีกว่า เรายึดถือตามมาตรฐานแบบมืออาชีพที่ ESOMAR กำหนดให้กับสมาชิกของตน เมื่อเราทำการเก็บและดำเนินการกับข้อมูลในส่วนที่เชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจัยตลาดที่เรานำเสนอต่อลูกค้า เราจะปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมดังกล่าวนั้นไปในเวลาเดียวกันด้วย

เราดำเนินกิจกรรมเหล่านี้ในฐานะตัวแทนของลูกค้าของเรา

เมื่อเราจำเป็นต้องดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้คำแนะนำของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว เราจะขอให้ลูกค้าจัดหาข้อมูลที่จำเป็นให้เจ้าของข้อมูลที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการใช้งานข้อมูลดังกล่าวและตามที่ระบุไว้หลังจากนี้ เราอนุญาตให้ลูกค้าใช้หัวข้อที่เกี่ยวข้องของคำแถลงฉบับนี้ หรืออ้างอิงคำแถลงฉบับนี้หากลูกค้าพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมที่จะทำเช่นนั้น อย่างไรก็ดี เราไม่สามารถยอมรับความรับผิดชอบได้หากข้อมูลนี้ไม่อาจให้ข้อมูลที่จำเป็นแก่ลูกค้าได้อย่างเพียงพอ

เรายังอาจเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลได้ผ่านทางเว็บไซต์ของเราและในส่วนที่สัมพันธ์กับกิจกรรมทางธุรกิจทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง กิจกรรมด้านการปฏิบัติงานเหล่านี้สามารถรวมถึงการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังต่อไปนี้: ผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราแต่ละราย ผู้สมัครงาน ลูกค้าบุคคลหรือลูกค้าองค์กร (และบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับลูกค้าองค์กร) ผู้จัดหา (รวมถึงผู้รับจ้างย่อยและบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับผู้จัดหาและผู้รับจ้างย่อยของเรา) ผู้ติดต่อทางธุรกิจ (ลูกค้าที่มีอยู่และผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคต และ/หรือบุคคลที่มีความเชื่อมโยงกับบุคคลเหล่านี้) หรือบุคคลอื่น ๆ ที่มีการติดต่อกับเรา

III. เมื่อใดที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

โดยทั่วไป ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมและดำเนินการโดย InSites นั้นจะได้รับมาจากคุณโดยสมัครใจบนพื้นฐานของการที่คุณเข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยตลาดของเราหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง (ตัวอย่างเช่น แบบสอบถาม คณะผู้อภิปราย หรือเครื่องมือการวิจัยตลาดอื่นใดก็ตาม)

–    การที่คุณเข้าร่วมการแข่งขันชิงรางวัลของเราหนึ่งครั้งหรือหลายครั้ง และ

–    ข้อมูลทั้งหมดที่คุณมอบให้แก่เราโดยตลอดในระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมดังข้างต้น

–    เมื่อคุณติดต่อเราผ่านทางเว็บไซต์ของเรา โดยทางอีเมล โพสต์ โทรศัพท์ โดยการแลกเปลี่ยนนามบัตร โดยการส่งคำขอใช้สิทธิของคุณ…

–    เมื่อคุณมีส่วนร่วมหรือรักษาความสัมพันธ์ด้านการทำสัญญากับเรา

–    เมื่อคุณสมัครงานกับเรา

–    เมื่อคุณสมัครรับจดหมายข่าวของเรา

–    เมื่อคุณให้ข้อคิดเห็นบนเว็บไซต์ของเรา

–    เมื่อคุณขอการดาวน์โหลด

–    โดยการนำทางในเว็บไซต์ เช่น เมื่อคุณเข้าชมเว็บไซต์ของเรา เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลแบบจำกัดโดยอัตโนมัติผ่านทางการใช้งานคุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

หาก InSites ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากลูกค้าหรือบุคคลภายนอกรายอื่น ๆ และเราใช้ข้อมูลนี้สำหรับการประมวลผลต่อไปในฐานะผู้ควบคุม เราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการดำเนินการดังกล่าวโดยไม่ช้ากว่าช่วงเวลาที่เราติดต่อคุณเป็นครั้งแรก

เราอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจากแหล่งอื่น ๆ อย่างเช่น ฐานข้อมูลของลูกค้าของเรา ตัวแทนวิจัยตลาด เว็บไซต์คณะผู้อภิปรายของเรา หรือผ่านทางการโฆษณา

IV. ข้อมูลส่วนบุคคลใดของคุณที่เราเก็บรวบรวม

เราอาจเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคล (ที่ไม่ละเอียดสมบูรณ์) ดังต่อไปนี้ เราไม่เก็บรักษาข้อมูลทั้งหมดดังที่ระบุดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์และกิจกรรมการวิจัยตลาดที่คุณเข้าร่วม

–    ข้อมูลติดต่อ เช่น ชื่อของคุณ ที่อยู่อีเมล หรือรายละเอียดติดต่ออื่นใดก็ตามที่เกี่ยวข้อง

–    รายละเอียดส่วนบุคคลและรายละเอียดในการระบุตัวตน เช่น อายุ วันเกิด สถานที่เกิด สำเนาบัตรประชาชน …

–    ข้อมูลการระบุตัวตนแบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น ชนิดของเบราว์เซอร์ ที่อยู่อินเทอร์เน็ตโพรโทคอล (IP) รหัสผู้ใช้ รหัสเฉพาะที่กำหนดให้กับอุปกรณ์ของคุณ ตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ การดำเนินการที่กระทำภายในหน้าเว็บ ข้อมูลที่ได้มาจากเนื้อหาของหน้าเว็บ …

–    ประวัติการติดต่อ เช่น การติดต่อสื่อสารที่ส่งไปและที่ได้รับมา (เช่น ข้อความอีเมล) … อันเป็นผลจากการติดต่อสื่อสารที่เรามีแก่กันและกันในระหว่างที่คุณเข้าร่วม

–    รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น ประวัติย่อ การศึกษา กิจกรรมด้านอาชีพ ทักษะทางอาชีพ …

–    นิสัย ความสนใจ ความคิดเห็น หรือพฤติกรรม เช่น พฤติกรรมของผู้บริโภค พฤติกรรมการซื้อสินค้า งานอดิเรก … โดยทั่วไปคือคำตอบที่คุณให้ต่อคำถามต่าง ๆ เพื่อดำเนินการวิจัยตลาดสำหรับลูกค้าของเรา

–    การบันทึกภาพถ่าย รูปภาพ หรือเสียง

โดยทั่วไป เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความจำเป็นในการจัดหาบริการของเราให้ลูกค้าเท่านั้น รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องสำหรับการบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่จะระบุต่อไปหลังจากนี้

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวมในแบบสอบถามหรือคณะผู้อภิปรายจะได้รับการประมวลผลในระดับที่ได้รับอนุญาต ผู้เข้าร่วมที่ลงทะเบียนแต่ละรายจะมีหมายเลขระบุตัวตนโดยเฉพาะในฐานข้อมูลของเรา ซึ่งจะทำให้เราสามารถระบุตัวตนของคุณในฐานะผู้เข้าร่วมที่เป็นปัจเจกบุคคลได้ หมายเลขนี้จะได้รับการปกป้องไว้ในวัสดุข้อมูลที่เป็นความลับซึ่งส่งให้คุณในฐานะผู้เข้าร่วมที่เป็นปัจเจกบุคคลดังกล่าว

เราอาจเก็บรวบรวมและดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษ (เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับเชื้อชาติหรือที่มาของชาติพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อทางศาสนาหรือปรัชญา ความเป็นสมาชิกสหภาพแรงงาน สุขภาพกายหรือสุขภาพจิต ข้อมูลทางพันธุกรรม ข้อมูลทางชีวมิติ รสนิยมทางเพศหรือความหลากหลายทางเพศ) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่เฉพาะเจาะจงของกิจกรรมการวิจัยตลาดที่เราดำเนินการให้กับลูกค้า InSites จะดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลในหมวดหมู่พิเศษโดยที่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณหรือตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น

ในกรณีที่เราอนุญาตให้เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปีหรือต่ำกว่านั้นโดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดตามกฎหมายท้องถิ่นที่บังคับใช้ เข้าร่วมกิจกรรมการวิจัยตลาดแบบออนไลน์ของเรา เราทราบดีว่า นอกเหนือจากความยินยอมของเด็กแล้ว เราจะต้องได้รับความยินยอมที่มอบให้หรืออนุญาตโดยบุคคลที่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองสำหรับเด็กคนดังกล่าวด้วย เมื่อดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของเด็ก เราจะทำเช่นนั้นเมื่อเราได้รับความยินยอมดังที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น นอกจากนี้ InSites ยังเคารพแนวทางที่กำหนดไว้โดย ESOMAR ในเรื่องเกี่ยวกับการปกป้องทางออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับผู้เยาว์อีกด้วย

V. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างไรและเพราะเหตุใด

ตามที่กล่าวไปแล้วข้างต้น โดยทั่วไป เราจะได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมาจากคุณโดยตรง เราจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมหรือบริการของเราเท่านั้น
InSites สามารถนำข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาจากกิจกรรมการวิจัยตลาดไปใช้งานเพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

–    เพื่อการลงทะเบียน การเชิญ และการเข้าร่วมบริการด้านการวิจัยตลาดของเรา

–    เพื่อเป้าหมายในด้านการวิจัยและการจัดทำสถิติ

–    เพื่อสร้างประวัติแบบรวม (ไม่ใช่ของปัจเจกบุคคล)

–    เพื่อให้เราสามารถติดต่อผู้ชนะการแข่งขันได้

–    เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบการที่คุณใช้งานวัสดุข้อมูลที่เป็นความลับที่เราส่งถึงคุณ หรือ

–    เพื่อให้เราสามารถใช้มาตรการที่เหมาะสมในกรณีที่คุณละเมิดข้อผูกพันของคุณที่มีต่อเรา ตามที่ได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละบริการด้านการวิจัยตลาด เช่น ข้อผูกพันในการไม่เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวัสดุข้อมูลที่เป็นความลับที่ส่งถึงคุณ
ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่ InSites ได้รับมา (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของเรา) สามารถนำไปใช้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้:

–    วัตถุประสงค์ด้านการปฏิบัติงาน เช่น การบริหารและการจัดการเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา การพิจารณาใบสมัครงาน การตอบคำขอข้อมูล หรือเพื่อการใช้สิทธิของคุณ การรักษาความปลอดภัย กิจกรรมด้านคุณภาพและการจัดการความเสี่ยง…

–    วัตถุประสงค์ด้านธุรกิจ เช่น เพื่อการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเรา เพื่อการบริหาร จัดการ และพัฒนาธุรกิจ ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ สัญญา ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา เพื่อการให้ข้อมูลเกี่ยวกับเราและบริการที่เราครอบคลุม เพื่อเป้าหมายด้านการวิจัยและการจัดทำสถิติ เพื่อการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ข้อบังคับ หรือหน่วยงานด้านอาชีพที่เราเป็นสมาชิกอยู่…

–    วัตถุประสงค์ในเชิงพาณิชย์ เช่น จุดมุ่งหมายด้านการตลาดโดยตรง (เช่น การส่งจดหมายข่าวของเราถึงคุณ)

InSites จะใช้งานข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวมาข้างต้นเท่านั้น นอกเสียจากว่าคุณได้ให้ความยินยอมแล้วเป็นการเฉพาะ หากเราตั้งใจที่จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์อื่น ๆ นอกเหนือจากที่ได้แจ้งให้คุณทราบแล้ว เราจะแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า ตัวอย่างเช่น: เราจะไม่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจุดประสงค์ในการโฆษณา เว้นแต่ว่าคุณจะได้ให้ความยินยอมอย่างชัดแจ้งล่วงหน้าไว้แล้วโดยอิสระ

VI. เราเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้อันใดบ้าง

InSites ดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณด้วยมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้ดังต่อไปนี้:
เพื่อกิจกรรมการวิจัยตลาดและจดหมายข่าว บนพื้นฐานของความยินยอมโดยชัดแจ้งจากคุณ คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมของคุณได้ตลอดเวลา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คุณจะสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โปรดดูข้อ XI. สิทธิของคุณ

–    เรายังอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรามีผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายที่จะทำเช่นนั้น เช่น เพื่อการแก้ต่างและการเรียกร้องสิทธิและข้อเรียกร้องตามกฎหมาย และผลประโยชน์ทางธุรกิจอื่น ๆ เมื่อเราอาศัยมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้นี้ในการดำเนินการกับข้อมูล เราจะลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นได้ต่อความเป็นส่วนตัวของคุณ โดยการลดการใช้งานของเราให้น้อยลงที่สุดอย่างเหมาะสม และการจัดให้มีการเข้าถึงและมาตรการป้องกันเพื่อการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอเพื่อป้องกันการใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต

–    การดำเนินการกับข้อมูลมีความจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาสำหรับลูกค้าหรือผู้จัดหาที่มีอยู่ (การจัดหาข้อมูลทางการตลาดให้คุณในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่คล้ายคลึงกับที่คุณได้ร้องขอ ใช้งาน หรือเข้าร่วมมาแล้วก่อนหน้านี้) หรือเพื่อการดำเนินการเพิ่มเติมต่อไปตามคำขอจากคุณเพื่อที่จะทำสัญญากับเรา

–    เรายังอาจดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเมื่อเรามีภาระหน้าที่ตามกฎหมายที่จะทำเช่นนั้นอีกด้วย

VII. เราใช้คุกกี้บนเว็บไซต์ของเรา

เราใช้คุกกี้และเทคโนโลยีในการระบุตัวตนทางออนไลน์อื่น ๆ เช่น เว็บบีคอนหรือพิกเซล เพื่อให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดียิ่งขึ้น

เราใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อทำให้การนำทางเว็บไซต์ของเราง่ายสำหรับคุณมากยิ่งขึ้น และเพื่อแสดงเนื้อหาที่ปรับแต่งแล้วให้คุณได้ดียิ่งขึ้น

เรายังใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เพื่อรวบรวมข้อมูลการติดตามและสถิติเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ของเราอีกด้วย

เราอาจใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีในการระบุตัวตนทางออนไลน์จากหุ้นส่วนทางการตลาด ไซต์ของบุคคลภายนอก และแพลตฟอร์มสื่อสังคมด้วย เทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยเราในการวัดประสิทธิภาพของแคมเปญทางการตลาดและความตระหนักรับรู้ และช่วยให้เข้าใจว่าผู้เข้าชมนำทางมายังเว็บไซต์ของเราอย่างไรจากโฆษณา InSites Consulting

คุณสามารถควบคุมและจัดการคุกกี้ได้โดยใช้เบราว์เซอร์ของคุณ โปรดทราบว่าการนำออกหรือการปิดกั้นคุกกี้สามารถส่งผลกระทบต่อประสบการณ์ผู้ใช้ของคุณ และหน้าที่การทำงานบางอย่างอาจไม่พร้อมใช้งานได้อีกต่อไป

เบราว์เซอร์ส่วนใหญ่อนุญาตให้คุณสามารถดู จัดการ ลบ และปิดกั้นคุกกี้ของเว็บไซต์ได้ โปรดรับทราบว่าหากคุณลบคุกกี้ทั้งหมด การกำหนดลักษณะใดก็ตามที่คุณตั้งค่าไว้จะหายไป รวมถึงความสามารถในการเลือกไม่รับจากคุกกี้ด้วย เนื่องจากตัวฟังก์ชันนี้เองต้องการใช้งานคุกกี้การเลือกไม่รับบนอุปกรณ์ของคุณ

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบราว์เซอร์และประเภทของอุปกรณ์เพิ่มเติม โปรดดู http:http://www.aboutcookies.org/หรือhttp://www.cookiecentral.com/faq/

VIII. เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไว้นานเท่าใด

เราเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เราดำเนินการไว้เป็นเวลานานเท่าที่พิจารณาว่ามีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าว การพิจารณาระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลที่จะสามารถเก็บข้อมูลส่วนบุคคลไว้ได้นั้นขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ที่ทำการเก็บข้อมูลดังกล่าว ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลสามารถจะแตกต่างกันไปได้ในแต่ละสถานการณ์

InSites จะใช้กระบวนการดังต่อไปนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลที่จัดเก็บผ่านการใช้งาน Square:
(i) หลังจากช่วงเวลาที่ไม่มีการใช้งานเลยเป็นเวลา 4 เดือน แพลตฟอร์มจะถูกปิดลง ซึ่งหมายความว่าสาธารณชนจะไม่สามารถเข้าถึงแพลตฟอร์มได้อีกแล้ว
(ii) หากหลังจากนั้น (หลังจากการปิด) แพลตฟอร์มยังคงไม่มีการเคลื่อนไหวอีกเป็นระยะเวลา 6 เดือน แพลตฟอร์มจะถูกจัดเก็บถาวรโดย InSites
(iii) หลังจากระยะเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวอีก 24 เดือนหลังจากที่แพลตฟอร์มถูกปิดลงตามที่ระบุในข้อ (i) ทาง InSites จะทำการลบแพลตฟอร์ม ซึ่งหมายความว่าข้อมูลทั้งหมด (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล) จะถูกลบออกโดย InSites ข้อยกเว้นเพียงอย่างเดียวคือข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับสิ่งจูงใจ InSites มีภาระผูกพันที่จะต้องเก็บรักษาข้อมูลนี้ไว้เป็นเวลา 7 ปี ด้วยเหตุผลด้านการควบคุมงบประมาณ InSites ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลนี้ในระหว่างช่วงเวลานี้ไว้อย่างปลอดภัย (แบบไดนามิก ไม่ว่าสถานะของแพลตฟอร์มจะเป็นอย่างไรก็ตาม)

ในกรณีที่จะมีการเปิดแพลตฟอร์มขึ้นอีกครั้ง ช่วงเวลาในการเก็บข้อมูลถาวรและการลบแพลตฟอร์มจะไม่นับ (ต่อไป) ระยะเวลาที่ไม่มีการเคลื่อนไหวแต่ละครั้งจะเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งจากช่วงเวลาที่มีการปิดแพลตฟอร์มลงอีกครั้ง

คุณสามารถจะยกเลิกการเป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มได้ตลอดเวลา นับจากเวลาที่มีการยกเลิกการเป็นสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจะถูกลบออกภายใน 90 วันโดย InSites ยกเว้นข้อมูลส่วนบุคคลที่ InSites จำเป็นต้องเก็บรักษาไว้เป็นเวลา 7 ปีด้วยเหตุผลด้านการควบคุมงบประมาณ

IX. เราใช้มาตรการใดบ้างเพื่อรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ

InSites ให้ความสำคัญอย่างยิ่งยวดต่อการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดที่เราดำเนินการ (เช่น ผ่านทางเว็บไซต์ของเราหรือเชื่อมโยงกับกิจกรรมการวิจัยตลาดของเรา) ดังนั้น เราจึงได้ใช้มาตรการทางเทคนิคและมาตรการในองค์กรที่เหมาะสมเพื่อรักษาความปลอดภัยในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการป้องกันเหล่านั้นจะแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับความอ่อนไหว รูปแบบ ตำแหน่งที่ตั้ง ปริมาณ การแจกจ่าย และการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และรวมถึงมาตรการต่าง ๆ ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้พ้นจากการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต หากมีความเหมาะสม มาตรการป้องกันข้างต้นจะรวมถึงการเข้ารหัสการติดต่อสื่อสารผ่านทาง SSL การเข้ารหัสข้อมูลในระหว่างการจัดเก็บ ไฟร์วอลล์ ระบบควบคุมการเข้าถึง การแบ่งแยกหน้าที่ และโพรโทคอลความปลอดภัยที่คล้ายคลึงกัน เป็นต้น เราจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่พนักงานของเราและบุคคลภายนอกที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวเพื่อจุดประสงค์ทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องและชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น

พนักงานทั้งหมดของเรา ผู้รับจ้าง และบุคคลภายนอกที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามคำสั่งของ InSites จะต้องมีภาระผูกพันในการรักษาความลับ และเราใช้ระบบควบคุมการเข้าถึงเพื่อจำกัดการเข้าถึงของบุคคลที่จำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลนั้นเพื่อการปฏิบัติภารกิจและหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบ

X. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

เราจะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณให้ผู้อื่นเมื่อเราได้รับอนุญาตตามกฎหมายให้ทำเช่นนั้นเท่านั้น และเมื่อมีความจำเป็นต้องดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับที่ได้อธิบายไปแล้วข้างต้น
เมื่อเราทำการแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้บุคคลอื่น เราจะมีการเตรียมการทางด้านสัญญาและนำกลไกการรักษาความปลอดภัยมาใช้ เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวและเพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานด้านการปกป้องข้อมูล การรักษาความลับ และการรักษาความปลอดภัยของเราเอง

เราสามารถถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลที่เรามี:

–       ไปยังลูกค้าของเรา

ด้วยการดำเนินกิจกรรมการวิจัยตลาด เราจะจัดเก็บและดำเนินการกับข้อมูลของบุคคล (ผู้เข้าร่วม) ที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราสามารถได้รับมาได้โดยสัมพันธ์กับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการด้านการวิจัยตลาดของเราให้แก่ลูกค้า (เช่น ลูกค้าที่มีอยู่หรือผู้ที่อาจเป็นลูกค้าในอนาคตของลูกค้าของเราเอง) เราดำเนินการประมวลผลข้อมูลนี้ในฐานะตัวแทนของลูกค้าของเรา และการแบ่งปันข้อมูลนี้กับลูกค้าของเรามีความจำเป็นต่อการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ในบริบทนี้ เราสามารถจะแบ่งปันภาพถ่าย การบันทึกภาพ การบันทึกเสียง หรือชุดข้อมูลแบบสมบูรณ์ที่เรามีเกี่ยวกับตัวคุณ อย่างไรก็ตาม เราจะทำเช่นนั้นเมื่อเราได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งให้ทำการถ่ายโอนข้อมูลจากคุณแล้วเท่านั้น

เราจะไม่แบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับมาในส่วนที่เชื่อมโยงกับการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการของเราให้ลูกค้ารายหนึ่งให้กับลูกค้าอีกรายหนึ่ง นอกจากนี้ เราจะไม่ขาย ให้เช่า หรือให้เช่าซื้อข้อมูลนี้แก่บุคคลภายนอกรายอื่น ๆ

–       ไปยังบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา

เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณภายในเครือข่ายองค์กรในทั่วโลกของเราเมื่อมีความจำเป็นต่อการจัดหาหรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา (เช่น การประมวลผลและการจัดเก็บ การจัดให้คุณสามารถเข้าถึงกิจกรรมและบริการทางธุรกิจของเรา การจัดหาการสนับสนุนลูกค้า การพัฒนาเนื้อหา,…) หรือเมื่อมีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ทำการเก็บรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สำหรับรายละเอียดของบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเรา โปรดดูรายละเอียดที่อยู่ติดต่อด้านล่าง หรือคลิกที่นี่

–       ไปยังผู้ให้บริการของเรา

ในกรณีที่จำเป็น เราจะใช้บุคคลภายนอกมาให้การสนับสนุนช่วยเหลือเราในการจัดหาบริการของเรา และเพื่อช่วยในการจัดหา ใช้งาน และจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของเราหรือกระบวนการทางธุรกิจ (ภายใน) และขอให้บุคคลภายนอกกระทำภารกิจบางอย่างในฐานะตัวแทนของเรา

ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศ ซอฟต์แวร์ระบบคลาวด์ในฐานะผู้ให้บริการ การโฮสต์และการจัดการเว็บไซต์ การวิเคราะห์ข้อมูล ซอฟต์แวร์การสรรหาบุคลากร การสำรองข้อมูล บริการด้านการรักษาความปลอดภัยและการจัดเก็บข้อมูล

เราจะเปิดเผยหรือมอบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่ผู้ให้บริการเหล่านี้ตามขอบเขตที่จำเป็นเพื่อจุดประสงค์ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ผู้ให้บริการจะไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้เพื่อวัตถุประสงค์อย่างอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อวัตถุประสงค์ของตนเองหรือบุคคลภายนอก ยิ่งไปกว่านั้น ผู้ให้บริการของเราอยู่ภายใต้ภาระผูกพันตามสัญญาในการที่จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดเรื่องการรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อตกลงที่มีชื่อว่า “ข้อตกลงในการปกป้องข้อมูล”

เมื่อคุณเข้าร่วมในระบบจูงใจของเรา เราอาจต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (เช่น ชื่อ, ที่อยู่อีเมล, …) ให้บุคคลภายนอกที่ช่วยเหลือเราในการดูแลจัดการเรื่องโครงการสิ่งจูงใจ

–       หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐบาล หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ตามที่กำหนดไว้และโดยสอดคล้องกับกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้:

เราขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลใดก็ตามและทั้งหมดที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายหรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อตรวจสอบว่าเราปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่บังคับใช้ เพื่อสืบสวนคดีอาญาที่กล่าวหา เพื่อกำหนด ใช้ หรือแก้ต่างสิทธิตามกฎหมาย เราจะดำเนินการตามคำขอข้อมูลส่วนบุคคลก็ต่อเมื่อมีความจำเป็นและเหมาะสมเท่านั้น และเมื่อเราได้รับอนุญาตให้กระทำเช่นนั้นตามกฎหมายหรือระเบียบที่บังคับใช้

เราเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายองค์กรระดับโลกและสามารถใช้ประโยชน์จากผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกหรือบริษัทสาขาและบริษัทในเครือของเราในประเทศอื่น ๆ เพื่อช่วยเหลือเราในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น เราอาจมีการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลภายนอกเขตเศรษฐกิจยุโรป (European Economic Area หรือ “EEA”) ภายใต้เงื่อนไขบางประการ GDPR อนุญาตให้ InSites ดำเนินการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังประเทศเหล่านั้น

ในบริบทของโครงการวิจัยระดับสากล InSites ยังอาจเชื้อเชิญให้คุณเข้าร่วมโครงการวิจัยต่าง ๆ ของลูกค้าหรือหุ้นส่วนธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งรวมถึงความเป็นไปได้ที่จะมีการถ่ายโอนข้อมูลภายนอก EEA ด้วยเช่นกัน

ในทุกกรณี เราได้ดำเนินขั้นตอนต่าง ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดได้รับการประมวลผลโดยมีระดับการรักษาความปลอดภัยอย่างเพียงพอ และการถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดภายนอก EEA จะเกิดขึ้นโดยสอดคล้องตามกฎหมายว่าด้วยการปกป้องข้อมูลที่เกี่ยวข้อง และเพื่อให้มั่นใจว่าจะมีระดับการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม เราจะใช้มาตรการคุ้มครองตามกฎหมายที่กำกับดูแลการถ่ายโอนข้อมูลดังข้างต้น เช่น ข้อสัญญาที่เป็นแบบอย่าง ความยินยอมของปัจเจกบุคคล หรือมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้อื่น ๆ ตามที่อนุญาตโดยข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

XI. สิทธิของคุณ

GDPR ให้คุณมีสิทธิบางประการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ สิทธิเหล่านั้นมีดังที่แสดงไว้ด้านล่าง โปรดติดต่อเราหากคุณต้องการใช้สิทธิใดก็ตามที่ระบุด้านล่าง คุณสามารถดูข้อมูลติดต่อของเราได้ภายใต้ข้อ XII. ที่อยู่ติดต่อ ดังที่ระบุไว้ด้านล่าง
โปรดทราบว่ามีข้อยกเว้นบางประการในการใช้สิทธิเหล่านี้ ซึ่งหมายความว่าคุณอาจไม่สามารถใช้สิทธิเหล่านี้ได้ในทุกสถานการณ์:

ก) การเข้าถึงโดยเจ้าของข้อมูล: คุณมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่ InSites มีอยู่

ข) การแก้ไข: คุณสามารถขอให้เราดำเนินการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ถูกต้องได้

ค) การลบ (‘สิทธิที่จะถูกลืม’): คุณสามารถขอให้เราดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลในบางสถานการณ์ได้ และเราจะดำเนินขั้นตอนตามสมควรในการแจ้งให้ผู้ประมวลผลข้อมูลที่กำลังดำเนินการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวอยู่ในนามของเราทราบว่า คุณได้ร้องขอให้ดำเนินการลบลิงก์ สำเนา หรือสิ่งจำลองใดก็ตามของข้อมูลส่วนบุคคลของคุณออก

ง) ข้อจำกัด: คุณสามารถกำหนดให้ระบุเป็นการเฉพาะว่าข้อมูลส่วนบุคคลบางอย่างเป็นข้อมูลต้องห้าม และยังสามารถจำกัดมิให้ทำการประมวลผลได้ในบางสถานการณ์อีกด้วย

จ) ความสามารถในการเคลื่อนย้าย: คุณสามารถขอให้เราส่งข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังบุคคลภายนอกโดยทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ตราบเท่าที่ได้รับอนุญาตภายใต้ GDPR

ฉ) การส่งข้อร้องเรียน: คุณสามารถส่งข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการดำเนินการกับข้อมูลของเราไปยังผู้ควบคุมการปกป้องข้อมูลได้ที่ (เบลเยียม) “Data Protection Authority”, (ที่อยู่) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (โทรศัพท์) 32 (0)2 274 48 00, (อีเมล) contact@apd-gba.be

นอกจากนี้ ภายใต้เงื่อนไขบางประการ คุณมีสิทธิดังนี้:

–     การเพิกถอนความยินยอม เมื่อการดำเนินการกับข้อมูลอยู่บนพื้นฐานของความยินยอม ทั้งนี้ จดหมายข่าวทั้งหมดจะประกอบด้วยปุ่มยกเลิกการเป็นสมาชิกที่ส่วนท้ายของอีเมลฉบับนั้น ๆ

–     การคัดค้านการดำเนินการกับข้อมูลส่วนบุคคลใดก็ตามที่ InSites ตัดสินบนมูลเหตุอันอ้างกฎหมายได้คือ “ผลประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย” นอกเสียจากว่าเหตุผลของเราในการดำเนินการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวจะมีน้ำหนักมากกว่าความเสียหายต่อสิทธิในความเป็นส่วนตัวของบุคคลดังกล่าว และ

–     การคัดค้านการตลาดโดยตรงได้ทุกเวลา (รวมถึงการจัดทำประวัติเพื่อจุดประสงค์ดังกล่าว)

XII. การแก้ไขปรับปรุงคำแถลงฉบับนี้

InSites ขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและปรับปรุงคำแถลงฉบับนี้ได้ตลอดเวลา วันที่ของการปรับปรุงครั้งล่าสุดสามารถดูได้ที่ด้านบนสุดของคำแถลงฉบับนี้

ดังนั้น คุณควรเข้าไปชมเว็บไซต์ของเราเป็นระยะ เพื่อให้คุณได้รับทราบข้อมูลที่ทันสมัยเกี่ยวกับนโยบายและวิธีปฏิบัติล่าสุดของเรา

XIII. ที่อยู่ติดต่อ

หากคุณมีข้อคิดเห็นหรือคำถามใดก็ตามเกี่ยวกับคำแถลงความเป็นส่วนตัวฉบับนี้หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดย InSites ซึ่งทำหน้าที่ในฐานะผู้ควบคุม คุณสามารถติดต่อเราได้

–      ผ่านทางอีเมล: info@insites-consulting.com

–      ผ่านทางโทรศัพท์: +32 (0)9.269.15.00

–      ผ่านทางไปรษณีย์:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320

InSites Bangkok
Asia Centre Building, #28-119, – 173 S Sathorn Rd, Thung Maha Mek, Sathorn
10120 Bangkok
Thailand

InSites Bogotá
Provokers Colombia – Calle 93 No. 15-40 piso 2
Bogotá
Colombia

InSites Buenos Aires
Provokers Argentina – Av. Costanera R. Obligado 4899
1426 Ciudad Autónoma de Bs
Argentina

InSites Hong Kong SAR
31-32/F, Hysan Place – 500 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong SAR
People’s Republic of China

InSites Jakarta
WeWork Revenue Tower, 27th Floor Room 101 – Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
12190 Jakarta
Indonesia

InSites Johannesburg
Glasgow House – 54 Peter Place, Peter Place Office Park
2191 Bryanston
South Africa
VAT: ZA4150251587

InSites Manchester
The Hive – 51 Lever Street
M11FN Manchester
United Kingdom

InSites Manila
9/F, WeWork, Uptown Bonifacio Tower Three – 36th St. Corner 11th Ave
1634 BGC, Taguig City
Philippines

InSites Mexico City
Provokers México – Melchor Ocampo 193 Torre Privanza piso 15 Col. Verónica Anzures C.P
11300 Ciudad de México
México

InSites Montevideo
Provokers Uruguay –
Montevideo
Uruguay

InSites Paris
88 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France

InSites Rotterdam
Watermanweg 40-42
3067 GG Rotterdam
The Netherlands
VAT: NL822.105.469.B01

InSites Santiago
Provokers Chile – Avenida Los Dominicos 8630, suite 403
Las Condes, Santiago
Chile

InSites Santo Domingo
Provokers Dominican Republic – Calle Haim López Penha #21, Edificio Prieto Nouel 4to piso, Ensanche Paraíso
Santo Domingo
Dominican Republic

InSites Sao Paulo
Provokers Brazil – Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Cj
271 Sao Paulo
Brazil

InSites Seoul
WeWork, Gwanghawamun Room 126, 2/F – 50 Jong-ro 1-gil Jongno
03142 Seoul
South Korea

InSites Shanghai
5th Floor Room 128 – 819 Nanjing Road West, Jing’an District
200041 Shanghai
People’s Republic of China

InSites Singapore
71 Robinson Road #14-01
068895 Singapore
Singapore

InSites Taipei
4F, No 120, Sec. 2, ChienKuo N. Rd.
10483 Taipei
Taiwan