INTEGRITETSFÖRKLARING

Gäller från och med 25 maj 2018.

I. Presentation – Vilka är vi?

InSites Compages NV åtar sig att efterleva gällande dataskyddslagstiftning i enlighet med Förordning 2016/679 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter, (härefter ”Dataskyddsförordningen” eller ”GDPR”).

InSites Compages NV, med säte på Evergemsesteenweg 195, 9032 Ghent (Belgien) och registrerat hos Crossroads Bank for Enterprises med nummer BE0837.297.070, våra dotterbolag och närstående bolag (se XIII. Kontakt för mer information) (härefter: ”InSites”, ”vår”, ”vi” eller ”oss”) åtar sig att skydda din integritet och bevara konfidentialiteten gällande de Personuppgifter vi har om dig.

Vi förstår att du kan ha farhågor gällande integritet och säkerhet i samband med de Personuppgifter som vi samlar in, använder och eventuellt lämnar vidare till tredje parter för att kunna erbjuda och tillhandahålla våra produkter och tjänster. Vi har därför utvecklat denna Integritetsförklaring (”Förklaring”).

Personuppgifter är alla kombinationer av information som InSites har tillgång till eller sannolikt kommer att få tillgång till, och som kan användas för att identifiera en individ (härefter ”Personuppgifter”). All bearbetning av Personuppgifter som InSites utför kommer att hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och denna Integritetsförklaring. Information som inte kan användas för att identifiera en enskild individ (exempelvis sammanställd statistisk information) utgör inte Personuppgifter.

Det bör framgå tydligt att denna Förklaring endast är tillämplig när InSites bearbetar Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig, det vill säga när InSites är den som avgör syfte och metod (”varför” och ”hur”) för sådan bearbetning.

Denna Förklaring beskriver hur InSites bearbetar information som samlats in via

(I)             de marknadsundersökningsprodukter och -tjänster som vi tillhandahåller till våra kunder (t.ex. insamling av information genom enkäter, paneler, communities (exempelvis ”Square”), intervjuer eller andra typer av marknadsundersökningsverktyg (härefter ”Marknadsundersökningsaktiviteter”);

(II)           olika webbplatser såsom http://www.insites-consulting.com/, https://www.futuretalkers.com/, http://www.howcoolbrandsstayhot.com/ (härefter våra ”Webbplatser”) och alla aktiviteter och tjänster som relaterar därtill.

Om så behövs kommer Marknadsundersökningsaktiviteter att särskiljas från våra Webbplatser.

Den beskriver också våra förfaranden gällande användning av sådan information, de åtgärder vi vidtar för att skydda den samt de val och de rättigheter som datasubjekt (”du” eller ”din”) har gällande hur vi samlar in och bearbetar information om dem. Berörda datasubjekt kan vara allt från

(I)             deltagare i våra Marknadsundersökningsaktiviteter eller

(II)           varje person som använder våra webbplatser, arbetssökande, personer som abonnerar på våra nyhetsbrev, privata kunder eller företagskunder (samt individer som är kopplade till våra företagskunder), leverantörer (inklusive underleverantörer och individer kopplade till våra underleverantörer), affärsavtal (befintliga och potentiella kunder och/eller individer som är kopplade till dem) och alla andra personer som har kontakt med oss.

Om du inte får annan information från oss agerar vi i egenskap av personuppgiftsansvarig. När vi samlar in personuppgifter för att uppfylla ett avtal med en tredje part, och denna tredje part bestämmer metoder och syften för bearbetningen, agerar vi i allmänhet som personuppgiftsbiträde åt denna tredje part som är personuppgiftsansvarig.

Om du har kommentarer eller frågor gällande denna Integritetsförklaring kan du kontakta oss via kontaktinformationen under XIII. Kontakt.

II. Hur bearbetar vi dina Personuppgifter?

Vi är ett marknadsundersökningsföretag och medlem i ESOMAR. ESOMAR är en internationell organisation vars fokus är att utveckla bättre metoder för marknadsundersökningar. Vi följer den yrkesetiska standard som ESOMAR har utformat för sina medlemmar. När vi samlar in och bearbetar information i anslutning med de marknadsundersökningsprodukter och -tjänster som vi erbjuder till våra kunder kommer vi samtidigt att bevara integriteten för de Personuppgifter som vi erhåller från deltagare som medverkar i sådana aktiviteter.

Vi utför dessa aktiviteter på uppdrag av våra kunder.

I de fall då vi måste bearbeta Personuppgifter enbart utifrån instruktioner från våra kunder ber vi våra kunder att förse datasubjekten med nödvändig information gällande Personuppgifternas användning i enlighet med nedanstående. Vi tillåter att våra kunder använder relevanta delar av denna Förklaring eller hänvisar till denna Förklaring om de anser att detta skulle vara lämpligt. Vi kan dock inte ta något ansvar om denna information inte skulle vara tillräcklig för att tillhandahålla nödvändig information.

Vi kan också samla in och bearbeta information via våra Webbplatser och i anslutning till alla affärsaktiviteter som relaterar därtill. Dessa driftsaktiviteter kan omfatta bearbetning av Personuppgifter för följande individer: varje person som besöker våra webbplatser, arbetssökande, privata kunder eller företagskunder (samt individer som är kopplade till våra företagskunder), leverantörer (inklusive underleverantörer och individer kopplade till våra underleverantörer), affärsavtal (befintliga och potentiella kunder och/eller individer som är kopplade till dem) eller andra personer som har kontakt med oss.

III. När samlar vi in dina Personuppgifter?

De Personuppgifter som InSites samlar in och bearbetar erhålls vanligtvis från dig frivilligt, baserat på:

–       din medverkan i en eller flera av våra Marknadsundersökningsaktiviteter (t.ex. frågeformulär, paneler eller andra marknadsundersökningsverktyg)
–       din medverkan i en eller flera av våra pristävlingar och
–       all information som du aktivt förser oss med under sådan medverkan
–       när du kontaktar oss via våra Webbplatser, via e-post, vanlig post, telefon, genom utbyte av visitkort, genom att skicka en begäran om att utöva dina rättigheter…
–       när du sluter eller bibehåller ett avtal med oss
–       när du söker arbete hos oss
–       när du abonnerar på vårt nyhetsbrev
–       när du lämnar kommentarer på våra Webbplatser
–       när du begär en nedladdning
–       genom webbplatsnavigering, t.ex. när du navigerar på våra Webbplatser kan vi samla in begränsade Personuppgifter automatiskt genom att använda cookies på våra Webbplatser.

Om InSites skulle tar emot Personuppgifter om dig från kunder eller tredje parter och vi använder denna information för ytterligare bearbetning som personuppgiftsansvarig, kommer vi att informera dig om sådan bearbetning senast vid tidpunkten för vår första kontakt med dig.

Det är möjligt att vi erhåller dina Personuppgifter från andra källor, till exempel kunders databaser, listmäklare, vår panelwebbplats eller via annonser.

IV. Vilka Personuppgifter samlar vi in om dig?

Vi kan samla in och bearbeta följande (men även andra) Personuppgifter. Beroende på situationen och den Marknadsundersökningsaktivitet du medverkar i sparar vi inte all den information som nämns härefter.

–       Kontaktinformation, exempelvis ditt namn, e-postadress eller andra relevanta kontaktuppgifter

–       Personliga och identifierande uppgifter, exempelvis ålder, födelsedatum, födelseplats, kopia av id-kort…

–       Elektroniska identifierande data, exempelvis typ av webbläsare, IP-adress, användar-ID, unik identifierare som tilldelats din enhet, geografisk plats, åtgärder utföra på en webbplats, information härledd från innehåll på en webbplats…

–       Kontakthistorik, exempelvis skickad och mottagen kommunikation (t.ex. e-postmeddelanden)… som ett resultat av den kommunikation vi har med varandra under din medverkan.

–       Arbetsrelaterade uppgifter, exempelvis CV, utbildning, yrkesmässiga aktiviteter, yrkesmässiga färdigheter…

–       Vanor, intressen, åsikter eller beteende, exempelvis konsumentbeteende, köpbeteende, hobby… i allmänhet de svar du lämnar på frågor som ställs för vår kunds räkning i marknadsundersökningssyfte.

–       Foton, bild- eller ljudinspelningar

I allmänhet samlar vi enbart in de Personuppgifter som behövs för att tillhandahålla våra tjänster till våra kunder och som är relevanta för att uppfylla de syften som anges härefter.

Information som vi samlar in i frågeformulär eller paneler bearbetas på behörig nivå. Varje registrerad deltagare har ett unikt identifieringsnummer i vår databas som gör att vi kan identifiera dig som enskild deltagare. Detta nummer kommer att vara inbäddat i konfidentiellt material som skickas till dig i egenskap av denna enskilda deltagare.

Beroende på det specifika syftet med de Marknadsundersökningsaktiviteter vi genomför åt våra kunder är det möjligt vi kan samla in och bearbeta speciella kategorier av Personuppgifter (t.ex. information om ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska trosuppfattningar, fackföreningsmedlemskap, fysisk eller psykisk hälsa, genetiska data, biometriska data, sexualliv eller sexuell läggning) InSites kommer endast att bearbeta speciella kategorier av Personuppgifter med ditt uttryckliga samtycke eller om lagen så kräver.

I de fall då vi tillåter att barn under 16 års ålder – eller yngre, beroende på vad gällande lokal lagstiftning godkänner – deltar i våra Marknadsundersökningsaktiviteter online är vi medvetna om att vi utöver barnets samtycke också måste erhålla samtycke givet eller bemyndigat av en person med föräldraansvar för barnet. Vi kommer endast att bearbeta barns Personuppgifter om vi har erhållit sådana samtycken. Utöver detta efterlever InSites Consulting de riktlinjer som fastställts av ESOMAR angående skydd av minderåriga online.

V.     Varför och hur använder vi dina Personuppgifter?

Som nämndes ovan inhämtar vi vanligtvis dina Personuppgifter direkt från dg. Vi samlar endast in de Personuppgifter som är nödvändiga i syfte att utföra våra tjänster eller aktiviteter.

Personuppgifter som inhämtats genom Marknadsundersökningsaktiviteter kan användas av InSites för följande syften:

–       för registrering och inbjudan till samt deltagande i våra tjänster

–       för forskningsändamål och statistiska ändamål

–       för att utarbeta kollektiva profiler (inte för enskilda personer)

–       för att vi ska kunna kontakta vinnaren av en tävling

–       för att vi ska kunna verifiera din användning av konfidentiellt material som vi har skickat till dig eller

–       för att vi ska kunna vidta lämpliga åtgärder om du bryter mot dina skyldigheter gentemot oss, enligt de villkor som gäller för respektive Marknadsundersökningsaktivitet, exempelvis den tystnadsplikt som gäller i samband med konfidentiellt material som skickats till dig.

Andra Personuppgifter som InSites erhåller (t.ex. genom våra Webbplatser) kan användas för följande syften:

–       driftssyften, exempelvis: administrering och hantering av våra Webbplatser, produkter och tjänster; bedömning av jobbansökningar, svar på begäran om information eller om att utöva rättigheter eller säkerhets-, kvalitets- och riskhanteringsaktiviteter.

–       Affärssyften, exempelvis: tillhandahållande av våra produkter och tjänster, administrering, hantering och utveckling av vår verksamhet, affärsrelationer, avtal, produkter och tjänster, tillhandahållande av information om oss och vårt utbud av tjänster, för forskningsändamål och statistiska ändamål, uppfyllande av krav i lagstiftning, bestämmelser eller yrkesorgan som vi är medlem i.

–       Kommersiella syften, exempelvis: direkta marknadsföringssyften (t.ex. att skicka detta nyhetsbrev)

InSites kommer endast att använda dina Personuppgifter för ovannämnda syften, om du inte uttryckligen har samtyckt till annat. Om vi avser att använda dina Personuppgifter för andra syften än de som har förmedlats till dig kommer vi att informera dig på förhand. Till exempel kommer vi inte att använda dina Personuppgifter i reklamsyfte om du inte frivilligt och i förväg har givit ditt uttryckliga samtycke till detta.

VI. Baserat på vilka juridiska grunder samlar vi in dina Personuppgifter?

InSites bearbetar dina Personuppgifter baserat på följande juridiska grunder:

Marknadsundersökningsaktiviteter och nyhetsbrev: baserat på ditt uttryckliga samtycke. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Om du önskar mer information om hur du kan göra detta, se XL Dina rättigheter”

–       Vi kan också bearbeta dina Personuppgifter när vi har ett legitimt intresse av detta, exempelvis för att förvara och beivra juridiska yrkanden och rättigheter och andra affärsintressen. I de fall då vi förlitar oss på denna juridiska grund kommer vi att mildra effekten på din integritet genom att på lämpligt sätt minimera vår användning samt tillse att adekvat åtkomst- och säkerhetsskydd finns på plats för att förhindra obehörig användning.

–       Bearbetningen är nödvändig för att uppfylla avtal med befintliga kunder eller leverantörer (förse dig med marknadsföringsmaterial relaterat till likande produkter eller tjänster som du tidigare har efterfrågat, använt eller deltagit i) eller för att vidta ytterligare åtgärder gällande din begäran för att kunna upprätta ett avtal med oss.

–       Vi kan också bearbeta dina Personuppgifter när vi är juridiskt skyldiga att göra detta.

VII. Vi använder cookies på våra Webbplatser

Vi använder cookies och andra tekniker för online-identifiering, exempelvis webbfyrar, även kallat pixeltaggar, för att ge våra användare en bättre upplevelse.

Vi använder dessa tekniker för att göra det enklare för dig att navigera på våra Webbplatser och för att kunna leverera innehåll som är anpassat för dig.

Vi använder även dessa tekniker för att samla in spårningsinformation och statistik kring hur våra Webbplatser används.

Vi kan använda tekniker för online-identifiering från marknadsföringspartners, tredje parters webbplatser och sociala medier. Dessa tekniker hjälper oss att mäta hur effektiv våra marknadsförings- och informationskampanjer är och att förstå hur besökare navigerar till våra Webbplatser från en annons för InSites Consulting.

Du kan kontrollera och hantera cookies med hjälp av din webbläsare. Notera dock att du genom att ta bort eller blockera cookies kan påverka din användarupplevelse och att vissa funktioner eventuellt inte blir tillgängliga.

I de flesta webbläsare är det möjligt att visa, hantera, ta bort och blockera cookies för en webbplats. Notera att eventuella inställningar som du har gjort går förlorade om du tar bort alla cookies, inklusive möjligheten att tacka nej till cookies då denna funktion i sig kräver att en nej tack-cookie placeras på din enhet.

För information om ytterligare webbläsare och typer av enheter se http://www.aboutcookies.org/ eller http://www.cookiecentral.com/faq/.

VIII. Hur länge sparar vi dina Personuppgifter?

Vi sparar de Personuppgifter som vi har bearbetat så länge det anses nödvändigt för det syfte för vilket de samlades in. Då den tid Personuppgifter kan sparas beror på det syfte för vilket informationen insamlades kan denna tid variera för varje specifik situation.

InSites kommer att upprätthålla följande process när det gäller lagring av personuppgifter som samlas in genom användning av Square:
(i) Efter en stagnationsperiod på 4 månader kommer plattformen att stängas. Detta innebär att plattformen inte längre kommer att vara tillgänglig för allmänheten.
(ii) Om plattformen därefter (efter stängning) blir föremål för ytterligare en stagnationsperiod på 6 månaderkommer plattformen att arkiveras av InSites.
(iii) Efter en stagnationsperiod på ytterligare 24 månader efter att plattformen stängts som nämns i (i) kommer InSites att radera plattformen. Detta innebär att alla data (inklusive personuppgifter) kommer att tas bort av InSites. Det enda undantaget gäller personuppgifter relaterade till incitament. Av skatteregleringsskäl är InSites skyldigt att behålla dessa uppgifter i 7 år. InSites åtar sig att förvara dessa uppgifter under denna period på ett säkert sätt (oavsett plattformens status).

I händelse av att plattformen öppnas igen kommer arkiverings- och borttagningsperioden inte att köras (ytterligare). Varje stagnationsperiod börjar på nytt från det att plattformen stängs igen.

Du kan avsluta prenumerationen på plattformen när som helst. Från och med att du avslutar prenumerationen kommer dina personuppgifter att raderas inom 90 dagar av InSites, med undantag för de personuppgifter som InSites måste behålla under 7 år av skatteregleringsskäl.

IX. Vilka åtgärder vidtar vi för att skydda dina Personuppgifter?

InSites ser allvarligt på säkerheten hos alla Personuppgifter som vi bearbetar (t.ex. genom våra Webbplatser eller i samband med våra Marknadsundersökningsaktiviteter). Vi har därför vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att trygga bearbetningen av Personuppgifter. Säkerhetsåtgärderna varierar beroende på Personuppgifternas grad av känslighet, format, placering, mängd, fördelning och lagringssätt, och omfattar åtgärder som utformats för att skydda Personuppgifterna från obehörig åtkomst. I tillämpliga fall omfattar säkerhetsåtgärderna kryptering av kommunikation via exempelvis SSL, kryptering av information under lagring, brandväggar, åtkomstkontroller, uppdelning av ansvarsområden och liknande säkerhetsprotokoll. Vi begränsar åtkomst till Personuppgifter till våra anställda och tredje parter som behöver åtkomst till sådan information av legitima och relevanta affärsskäl.

Alla våra anställda, anlitade entreprenörer och tredje parter som InSites kommer att ge åtkomst till dina Personuppgifter kommer att vara bundna av konfidentialitet och vi använder åtkomstkontroller för att begränsa åtkomsten till de individer som behöver sådan åtkomst för att uppfylla sina ansvarsområden och uppgifter.

X. Överföring av Personuppgifter

Vi kommer endast att dela Personuppgifter med andra i de fall då vi är juridiskt nödgade att göra detta och i de fall där det är nödvändigt för att uppfylla syften relaterade till de ovan nämnda.

När vi delar Personuppgifter med andra ser vi till att ha avtal och säkerhetsmekanismer på plats för att skydda Personuppgifterna och för att efterleva vår egen standard gällande dataskydd, konfidentialitet och säkerhet.

Personuppgifter som vi innehar kan överföras:

–       till våra kunder

Genom att utföra våra Marknadsundersökningsaktiviteter samlar vi in och bearbetar information om individer (deltagare) vars Personuppgifter kan inhämtas i samband med att vi tillhandahåller våra marknadsundersökningsprodukter och -tjänster till våra kunder (t.ex. befintliga eller potentiella kunder till våra egna kunder). Vi bearbetar denna information på uppdrag av våra kunder och delar vid behov denna information med våra kunder om det är nödvändigt för att leverera våra produkter och tjänster. I detta sammanhang är det möjligt att vi delar foton, bildinspelningar, ljudinspelningar eller hela datauppsättningar som vi har för dig. Vi kommer dock endast att göra detta under förutsättning att vi har fått ditt uttryckliga samtycke till sådan överföring.

Vi kommer inte att dela Personuppgifter som inhämtats i anslutning med tillhandahållande av produkter eller tjänster till en kund med någon annan kund. Vi kommer inte heller att sälja, hyra ut eller leasa denna information till andra tredje parter.

–       till våra dotterbolag eller närstående bolag

Vi kan komma att dela dina Personuppgifter inom vårt globala nätverk av bolag om så behövs för att tillhandahålla eller förbättra våra produkter eller tjänster (t.ex. bearbetning och lagring, ge åtkomst till våra affärsaktiviteter och tjänster, ge kundsupport, utveckla innehåll…) eller i fall då det är nödvändigt för det syfte för vilket dina Personuppgifter insamlades. För mer information om våra dotterbolag och närstående bolag, se kontaktuppgifterna nedan eller klicka här.

–       till våra Tjänsteleverantörer

Vid behov anlitar vi tredje parter som stöd för att kunna tillhandahålla våra tjänster och för att kunna tillhandahålla, köra och hantera våra interna IT-system eller (interna) affärsprocesser, och vi ber dem att utföra vissa uppgifter för vår räkning.

Exempelvis leverantörer av informationsteknik, molnbaserad programvara som tjänsteleverantör, webbplatsvärd och hantering av webbplatser, dataanalys, programvara för rekrytering, säkerhetskopiering av data samt säkerhets- och lagringstjänster.

Sådana Personuppgifter kommer endast att avslöjas eller göras åtkomliga för dessa tjänsteleverantörer i den mån det krävs för respektive syfte. Dessa data får inte användas av dem i något annat syfte, i synnerhet inte för deras egna syften som tredje part. Våra tjänsteleverantörer är dessutom genom avtal förbundna att respektera dina personuppgifters konfidentialitet genom ett så kallat ”Dataskyddsavtal”.

När du deltar i vårt belöningssystem kan vi behöva dela dina Personuppgifter (t.ex. namn, e-postadress…) med tredje parter som hjälper oss att sköta hanteringen av dina belöningar.

–       rättsväsende eller annan statlig eller regulatorisk myndighet eller andra tredje parter i enlighet med gällande lagstiftning eller bestämmelser:

Vi förbehåller oss rätten att röja all relevant information för rättsväsende eller annan tredje part med befogenhet att inhämta Personuppgifter, exempelvis för att kontrollera att vi efterlever gällande lagstiftning och bestämmelser, för att utreda ett misstänkt brott eller för att fastställa, utöva eller försvara lagstadgade rättigheter. Vi kommer endast att tillmötesgå förfrågningar om Personuppgifter i de fall där det är nödvändigt och lämpligt och där vi är nödgade att göra så i enlighet med gällande lagstiftning eller bestämmelser.

Vi ingår i ett globalt nätverk av bolag och kan anlita tredje parts tjänsteleverantörer eller våra dotterbolag eller närstående bolag i andra länder för att hjälpa oss driva vår verksamhet. Som resultat av detta kan Personuppgifter komma att överföras utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (”EES”). Under vissa omständigheter medger GDPR att InSites överför Personuppgifter till sådana länder.

I samband med internationella forskningsprojekt kan InSites även bjuda in dig till att delta i forskningsprojekt för både nationella och internationella affärskunder eller -partners, vilket återigen medför möjlig överföring till länder utanför EES.

Vi har under alla omständigheter vidtagit åtgärder för att säkerställa att alla Personuppgifter bearbetas med respekt för adekvata säkerhetsnivåer och att all överföring av Personuppgifter utanför EES äger rum i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och att det kommer att finnas en lämplig nivå av skydd. Vi kommer att implementera juridiska säkerhetsmått som reglerar sådan överföring, exempelvis standardavtalsklausuler, individers samtycke eller andra juridiska grunder som medges av gällande lagkrav.

XI. Dina rättigheter

GDPR ger dig vissa rättigheter i relation till dina Personuppgifter. Dessa rättigheter anges nedan. Kontakta oss om du önskar utöva någon av nedanstående rättigheter. Du hittar vår kontaktinformation under XII. Kontakt, så som anges nedan.

Notera att vissa undantag gäller för utövandet av dessa rättigheter vilket innebär att du inte kommer att kunna utöva dem i alla situationer:

a) Rätt till information: Du har rätt att få åtkomst till dina Personuppgifter som innehas av InSites.

b) Rätt till rättelse: Du kan be oss att korrigera felaktiga Personuppgifter.

c) Rätt till radering (”rätt att bli glömd”): Du kan be oss att radera Personuppgifter under vissa omständigheter och vi kommer då att vidta rimliga åtgärder för att informera personuppgiftsbiträden som bearbetar Personuppgifterna för vår räkning om att du har begärt radering av eventuella länkar till, kopior eller replikat av dina Personuppgifter

d) Rätt till begränsning: Du kan begära att vissa Personuppgifter markeras som begränsade och även begränsa bearbetning under vissa andra omständigheter.

e) Rätt till dataportabilitet: Du kan be oss att överföra dina Personuppgifter till en tredje part elektroniskt i den mån detta medges i GDPR.

f) Rätt till klagomål: Du kan väcka ett klagomål mot vår bearbetning hos tillsynsmyndigheten för dataskydd den (belgiska) “Dataskyddsmyndigheten”, (adress) Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, (tel) 32 (0)2 274 48 00, (e-post) contact@apd-gba.be.

Du har dessutom, under vissa omständigheter, rätt att:

–       i de fall bearbetningen baseras på ett samtycke, återta samtycket; i alla nyhetsbrev finns längst ned i e-postmeddelandet en knapp för att avbryta abonnemanget

–       göra invändningar mot bearbetning av Personuppgifter som InSites rättfärdigar baserat på den juridiska grunden ”legitima intressen” om inte våra skäl till bearbetningen väger tyngre än prejudikat gällande individens integritet, samt

–       göra invändningar mot direkt marknadsföring (inklusive profilering för sådana syften) vid alla tidpunkter.

XII. Uppdateringar av denna Förklaring

InSites förbehåller sig rätten att när som helst revidera och uppdatera denna Förklaring. Datum för den senaste uppdateringen återfinns högst upp i Förklaringen.

Du bör därför besöka våra Webbplatser regelbundet för att hålla dig uppdaterad kring våra senaste policyer och förfaranden.

XIII. Kontakt

Om du har kommentarer eller frågor gällande denna Förklaring eller InSites bearbetning av dina Personuppgifter i egenskap av personuppgiftsansvarig kan du kontakta oss

–       via e-post:             info@insites-consulting.com
–       via telefon:           +32 (0)9.269.15.00
–       via post:

InSites Compages NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0837.297.070

InSites NV (BE)
Evergemsesteenweg 195
9032 Ghent
Belgium
BE0465.109.357

InSites Consulting BV (NL)
Barbizonlaan 45
2908 ME Capelle aan den IJssel
The Netherlands
NL822.105.469.B01

InSites Consultants Ltd. (UK)
27/31 Clerkenwell Close, unit 5.14
EC1R 0AT London
United Kingdom
GB994.9938.26

InSites Marketing Consulting Inc (US)
1410 Broadway, Suite 3001
New York, NY 10018
United States
61-1661807

InSites DE GMBH (DE)
Factory Campus – Erkrather Strasse 401
40231 Düsseldorf
Deutschland
DE314171417

ISC Reasearch SRL (ROM)
2 Strada Dr. Liviu Gabor
300057 Timisoara
Romania
RO28395601

Direction First Pty Ltd (AUS)
241 Castlereagh Street, Level 5
Sydney, NSW 2000
Australia
ACN 078348320

InSites Bangkok
Asia Centre Building, #28-119, – 173 S Sathorn Rd, Thung Maha Mek, Sathorn
10120 Bangkok
Thailand

InSites Bogotá
Provokers Colombia – Calle 93 No. 15-40 piso 2
Bogotá
Colombia

InSites Buenos Aires
Provokers Argentina – Av. Costanera R. Obligado 4899
1426 Ciudad Autónoma de Bs
Argentina

InSites Hong Kong SAR
31-32/F, Hysan Place – 500 Hennessy Road
Causeway Bay, Hong Kong SAR
People’s Republic of China

InSites Jakarta
WeWork Revenue Tower, 27th Floor Room 101 – Jl. Jend. Sudirman No. 52-53, RT.5/RW.3
12190 Jakarta
Indonesia

InSites Johannesburg
Glasgow House – 54 Peter Place, Peter Place Office Park
2191 Bryanston
South Africa
VAT: ZA4150251587

InSites Manchester
The Hive – 51 Lever Street
M11FN Manchester
United Kingdom

InSites Manila
9/F, WeWork, Uptown Bonifacio Tower Three – 36th St. Corner 11th Ave
1634 BGC, Taguig City
Philippines

InSites Mexico City
Provokers México – Melchor Ocampo 193 Torre Privanza piso 15 Col. Verónica Anzures C.P
11300 Ciudad de México
México

InSites Montevideo
Provokers Uruguay –
Montevideo
Uruguay

InSites Paris
88 Avenue Charles de Gaulle
92200 Neuilly-sur-Seine
France

InSites Rotterdam
Watermanweg 40-42
3067 GG Rotterdam
The Netherlands
VAT: NL822.105.469.B01

InSites Santiago
Provokers Chile – Avenida Los Dominicos 8630, suite 403
Las Condes, Santiago
Chile

InSites Santo Domingo
Provokers Dominican Republic – Calle Haim López Penha #21, Edificio Prieto Nouel 4to piso, Ensanche Paraíso
Santo Domingo
Dominican Republic

InSites Sao Paulo
Provokers Brazil – Av. Brigadeiro Faria Lima, 201 – Cj
271 Sao Paulo
Brazil

InSites Seoul
WeWork, Gwanghawamun Room 126, 2/F – 50 Jong-ro 1-gil Jongno
03142 Seoul
South Korea

InSites Shanghai
5th Floor Room 128 – 819 Nanjing Road West, Jing’an District
200041 Shanghai
People’s Republic of China

InSites Singapore
71 Robinson Road #14-01
068895 Singapore
Singapore

InSites Taipei
4F, No 120, Sec. 2, ChienKuo N. Rd.
10483 Taipei
Taiwan